Efterkontroll

Egenkontroll ska alltid upprättas för kontroll av att utfört arbete skett enligt gällande handlingar som t ex ritningar, föreskrifter, kontrakt eller andra dokumenterade överenskommelser.

Vad är egenkontroll?

Egenkontroll är de kontroller som bestämts i projektet att undertaksentreprenören själv skall genomföra under arbetets gång. 

Egenkontroll ska alltid upprättas för kontroll av att utfört arbete skett enligt gällande handlingar så som ritningar, föreskrifter, kontrakt eller andra dokumenterade överenskommelser. Detta är särskilt viktigt att egenkontrollen omfattar dolda utföranden, dvs de arbeten som besiktningsmannen inte kan inspektera.

Egenkontroll är alltså en systematisk uppföljning och utvärdering av monteringsarbetet samt kontroll av att den utförts enligt företagets processer och rutiner.

Egenkontrollen och kvalitetsuppföljningen ska säkerställa att monteringsarbetet uppfyller de krav på kvalitet som gäller för systematiskt kvalitetsarbete.

Kontroll utföres av kontrollansvarig projektledare eller av honom utsedd montör.

Varje kontrollpunkt skall bockas av och signeras med signatur och datum. Eventuell avvikelse skall antecknas vid den punkt avvikelsen gäller, typ av avvikelse samt datum och signatur.

Egenkontrollerna är alltså ett bra hjälpmedel för att kvalitetssäkra det egna arbetet och undvika krav och onödiga kostnader längre fram.

Dokumentation: Egenkontrollblad

Under entreprenadens utförande ska en kontroll av eget arbete utföras kontinuerligt. Kontrollen ska dokumenteras i ett s k egenkontrollblad. 

Egenkontrollplaner kan ibland fås av den leverantör som tillhandahåller undertakslösningen men kan behöva kompletteras med kontrollpunkter och toleranser som gäller för det aktuella montaget. 

Egenkontrollplanen kan bli viktig som juridiskt dokument om skada eller problem skulle uppstå i framtiden. Slarva därför inte med denna dokumentation och dokumentera enbart de kontroller som faktiskt utförts.

Korrekt ifyll och kompletterad med eventuell dokumentation kan egenkontrollplanen vara det dokument som visar att felet inte beror på ditt montage.

Egenkontrollsbladet kan upprättas som ett slags checklista över färdigställande av arbetsmomenten och ska innehålla uppgifter som:

 • Handlingar (1)
  Kontroll att arbete utförs efter gällande handlingar. Här bör även mottagningskontroll av produkter ingå.
 • Bärverk (2)
 • Ljudabsorbent (3)
  Kontroll att rätt produkt är monterad enligt föreskrift alternativt likvärdig gällande:
  – Typ av absorbent
  – Kantutformning
  – Storlek
  – Tjocklek
  – Kulör 
 • Infästningar och upphängningar (4)
  Kontroll av att infästning och upphängning är av:
  – Godkänd typ med dokumenterat utdragsvärde
  – Sitter med rätt c/c avstånd
  – Hållfasthet enligt krav
  – Klarar Boverkets krav 300 gr i 10 minuter  
 • Montage (5)
   Kontroll av att montage är gjort enligt ritning och föreskrift gällande:
  – Indelning
  – Avslutningar
  – Takhöjder 
 •  Färdigt tak (6)
   Kontroll och avsyn av:
   – Färdigt tak
   – Färdigplattat
   – Inga synbara fel eller skador 
 •  Besiktningsanmärkningar (7)
   – Åtgärdade

 

Kontrollmetod

Punkter 1 – 6: Kontrolleras genom kontroll mot gällande och erhållna handlingar
Punkt 4: Här kontrolleras även hållfasthet på infästning genom stickprovsmässigt manuellt dragtest.
Punkt 7: Respektive avhjälpt markering dateras och signeras på erhållet besiktningsprotokoll
 

Säkert undertaksmontage

Det är en viktig säkerhetsaspekt att undertak monteras korrekt. Skulle infästning av profiler eller upphängning av pendlar i bjälklaget inte utföras på rätt sätt kan undertakskontstruktionen, bärverket och/eller undertaksplattor falla ner. Detta är en allvarlig säkerhetsrisk för de som skall använda lokalen när den är klar för bruk. 
 

Planera – Genomför – Följ upp – Förbättra

Lämna arbetsplatsen i det skick du själv önskar finna den. 
Utför din kontroll på ett sådant sätt att du kan gå därifrån och vara stolt över ditt arbete.

Genomförande

Se till att alla ÄTA är signerade.

Underteckna och lämna in din ifyllda egenkontroll.

Gå igenom dokumentet med platsledningen för att få ett ok på att allt är rätt.

Egenkontroll

Ska göras kontinuerligt.
Notera per rumsnummer.

Efter egenkontrollen

Signa dokumenten och lämna till platschefen.

Arbetsplatsolyckor

Att få en undertaksskiva eller någon annan komponent från undertakskonstruktionen i huvudet klassas som en arbetsplatsolycka.  Allvarliga arbetsplatsolyckor utreds av polisen och åklagare för att fastställa vad som orsakat olyckan och vem som är ansvarig.