Hygroskopi är den egenskap hos vissa ämnen eller material att kunna ta upp vatten (vattenånga) från bland annat luften. Ett sådant ämne är hygroskopiskt.

Denna egenskap kan vara såväl ett större som ett mindre problem. I vissa fall reagerar det hygroskopiska ämnet med vattnet och bildar en ny kemisk förening. Därmed går det ursprungliga ämnets egenskaper förlorade. I andra fall bildas en lösning eller blandning av vatten och det hygroskopiska ämnet eller enbart en hopklumpning av ett från början luckert material.

« Back to Glossary Index