Aktuella byggen: Kraftigt höjda materialpriser

Nr 3, 2023

I det senaste numret av Aktuella byggen intervjuas Peter Holmblad, ordförande i Undertaks­företagen, om hur de kraftigt höjda material­priserna och kostnaderna för frakt lett till problem för många inom bygg­sektorn.

Den ökande inflationen har spätt på svårig­heterna att få lön­sam­het i verk­samheten och framför allt för de företag med långa avtal.

Att hantera den stora pris­ökningen på material har stått i fokus för föreningen de senaste arton månaderna. Målet är att medlemmarna ska stå bättre rustade inför pris­ökningar och oförut­sedda kostnader.

– Problemen började ett halvår in i pandemin samtidigt som inflationen gick från låg till hög. Därför har vi genomfört utbildningar för våra medlems­företag, kopplade till index­avtal och  kommunikations­strategier, med målet att de inte ska förlora för mycket pengar, säger Peter Holmblad,

Undertaksföretagens medlemmar är både privata och publika byggbolag. Ofta löper avtalen över lång tid, vilket betyder att det tar ett år eller mer från att kontraktet skrivs under tills under­taket är klart.

– Vi har varit bortskämda under många, många år med moderata pris­ökningar och inte haft någon reell låg­konjunktur. Kunskapen om hur man kan utnyttja sina avtal för att få igenom sina pris­ökningar är låg. Därför har vi jobbat med att utbilda våra medlemmar kring detta, säger han.

Om Undertaksföretagen

Undertaksföretagen, UTF, är bransch­organisationen för under­taks­relaterad verk­sam­het i Sverige och ingår i Bygg­företagen. Visionen är att under­taks­branschen ska borga för hög kompetens och kvalitet på genom­fört arbete, tillsammans med en sund affärs­mässig verk­samhet.

Idén om en utbildnings­strategi föddes ur denna vision. Förutom fort­bildning inom olika ämnen erbjuds medlemmar i företags­ledande ställning en utbildning som består av tre del­moment för att skapa för­ståelse för ett projekts ekonomi, få grund­läggande kun­skap inom arbets­rätt för bygg­branschen samt i grunderna inom entreprenad­juridik. Under hösten 2022 genom­fördes även en kurs i för­handlings­teknik.

Förstasidan av Aktuella byggen nr 3, 2023