Hållfasthet och stabilitet

Bärförmåga

Ett undertak och dess komponenter ska kunna bära sin egen tyngd och den extra belastning som undertaket kan utsättas för.

Därför blir bärförmågan hos en undertakskonstruktion beroende av hela konstruktionens och komponenternas hållfasthet och stabilitet.

Undertakskonstruktionen består i regel av undertaksskivor, bärverk, väggprofiler, upphängningsanordningar, fästen och liknande. 

Hållfasthetsklasser

Hållfasthetsklasser finns att utgå från för hela undertakssystem och avserdet färdigmonterade undertaket på plats. På så sätt tas hänsyn både till själva konstruktionen liksom för själva montaget. 

Vid beställning av undertak är det viktigt att välja ett undertak med rätt hållfasthetsklass. Takets egna tyngd och beräknade nyttolast ska tas med i den lastberäkning som kalkyleraren eller beställaren gör.  

 

 • Ta fram hållfasthetsklass för hela undertakssystemet inklusive upphängningar och infästningar.
 • Klassen ska avse ett färdigmonterat undertak. Det innebär en samordning mellan produkter och montering.
 • Välj hållfasthetsklass vid beställning av undertaket. Beställaren gör lastberäkningen med hänsyn till undertakets egentyngd och beräknad nyttolast. 
 • Tillverkare av såväl bärprofiler som upphängningar och infästningar ska verifiera produkters bärförmåga genom att ange hållfasthetsklass och monteringsanvisning.
 • Undertaksentreprenören ska utgå från angiven hållfasthetsklass enligt beskrivningen. Oberoende av om det finns en leverantör eller om undertaket sammanställs av delar från olika tillverkare underlättas valet av produkter och dess montering om hållfasthetsklass finns angiven.

Roller och ansvar

Säkerheten för en konstruktion beror på om de inblandade parterna tar sin del av ansvaret: 

Projektören: Projekterar för bestämda lastförhållanden

Tillverkare: Verifierar bärande delars bärkapacitet

Undertaksmontören: Väljer fästdon och monteringssätt för projekterade lastförhållanden

Användaren: Ska känna till de förutsättningar som gäller för belastning och risker för överbelastning

Beträdbarhet

Normalt får undertak inte beträdas om inte särskilda åtgärder vidtas. Catwalks, dvs beträdbara spångar, ska tydligt skilja sig från undertaket och vara tydligt utmärkt. 

Beträdbarhet kan behövas om delar av ett eller flera installationssystem förläggs ovanför undertaket. I regel räcker det med att anordna inspektionsluckor, vilket också ger en lägre kostnad. Kontroll och byten ska nämligen kunna utföras av vatten- och avloppsledningar, ventilationskanaler, elledningar, reglering av ventiler, spjäll, fästen, branddetektorer, ljuskällor, högtalare eller liknande.

Stabilitet

Undertakskonstruktioner består ofta av undertaksplattor som vilar löst på, eller är fästa i, ett bärverkssystem. Stabiliteten påverkas av hur delarna är sammanfogade. Först när alla undertaksplattor och komponenter är på plats är konstruktionen oftast tillräckligt stabil. Därför kan också konstruktionens stabilitet påverkas när undertaksplattor eller komponenter plockas bort (för rengöring, reparation, byte eller dylikt). Genom att låsa undertaksplattor och/eller komponenter på deras plats kan man förebygga att undertakets stabilitet förändras vid demontering av enskilda delar. 

Nedböjning

Det är alltid viktigt att se till att man använder rätt pendelavstånd och rätt pendlar för att undvika nedböjning av undertakskonstruktioner, oavsett om de är frihängande eller fast anslutna mot vägg. Följ alltid tillverkarnas montageanvisningar och vid tveksamhet, rådgör med tillverkare eller leverantör. Nedböjning kan påverka undertakets utseende och stabilitet. 

Fuktförändringar kan påverka styvheten hos vissa komponenter, vilket kan resultera i synliga nedböjningar. Detta kan förhindras genom att man undviker större format på undertaksplattorna.

Nedböjning kan även uppstå vid små belastningar. 

 

Bärförmåga och nedböjning påverkas av:

 • Upphängningsanordningarnas bärförmåga, c-avstånd och utmattningshållfasthet
 • Infästningsteknik vid montering av fästanordningar
 • Utdragshållfasthet hos fästanordningar i det bärande taket
 • Spänningsförhållandet hos fästpunkterna
 • Lämplig förspänning
 • Bärverkets styvhet och bärförmåga

Slag- och stöttålighet

Hos ett undertak beror slag- och stöttålighet på konstruktionens material och stabilitet. Skador kan inträffa vid reparationer, dammsugarmunstycken vid rengöring eller bollar och andra sportredskap vid lek och idrott. Vid en instabil konstruktion, där undertaksplattor råkar tryckas in eller penetreras, kan hela eller delar av undertaket ramla ner.

Genom att t ex montera glespanel eller trådkorgar förbättrar man produkters motståndsförmåga i särskilt utsatta utrymmen.

Vissa tillverkare har system för bollsäkert montage av undertak.

 

Utmattning

Upphängnings- och infästningsanordningar som upp last från bärverk, armaturer, skyltar, högtalare, m m kan efter en tids användning bli utmattade. Utmattning kan även ske vid dynamisk belastning och vibrationer.  

Se till att belastningen fördelas jämnt mellan upphängningsanordningarna. Undvik tidig utmattning genom att välja anordningarna efter beräknad belastning och med hänsyn till det undertakets egenvikt. Se även till att monteringen är noggrann.

 

Haverier

Även om haverier är sällsynta beror de som undersökts på:

 • Bristande dimensionering (som t ex fel c-avstånd eller fel typ av upphängningsanordning)
 • Slarvigt utfört arbete eller okunnighet om t ex korrosionsrisker och vibrationer
 • Blandning av material från olika system

Felaktig dimensionering

Kan bero på:

 • Ofullständiga uppgifter om tillåten belastning
 • Att extra belastning gjorts (i form av fler undertaksskivor, tyngre armaturer, extra skyltar, m m)
 • Att man bytt ut delar av eller hela undertakskonstruktionen

Överbelastning

Undertakets area, vikt, upphängningsanordningars höjdmått och avstånd mellan fästanordningar avgör om undertaket behöver stabiliseras. 

Överbelastning kan ske vid montering eller drift och framför allt i samband med ändrad verksamhet i lokalen.

Klargör för fastighetsägaren/driften att:

 • Inte beträda lätta konstruktioner som är upphängda på pendlar eller liknande, som inte heller får belastas med annan last än den som föreskrivits