Brand

Brandsäkerhet och trygg utrymning

Undertak används i stor utsträckning i offentliga lokaler som rymmer många personer – alltifrån skolor, sjukhus, köpcentrum, biografer till korridorer. Dessa typer av lokaler ställer höga krav på brandsäkerhet och trygg utrymning vid brand.

Kraven anses uppfyllda om resultatet från brandprovningar är gjorda. Provningsmetoden förutsätter att undertaket täcker hela takytan. Undertakskonstruktionen ska vara obruten så att branden endast kan påverka undertaket underifrån. 

Undertak idag täcker inte alltid hela takytan och det innhåller ofta utbytbara komponenter med öppningar och delar som är olämpliga ur brandsynpunkt. Felaktiga fästanordningar, som sådana med låg smältpunkt, kan påverka undertakssystemet vid brand. 

Ytskiktet

Ytskiktet ska skydda mot brandspridning och konstruktionen ska skydda bakomliggande material från antändning.

Komponenterna

Undertak idag täcker inte alltid hela takytan och det innhåller ofta utbytbara komponenter med öppningar och delar som är olämpliga ur brandsynpunkt. Felaktiga fästanordningar, som sådana med låg smältpunkt, kan påverka undertakssystemet vid brand. 

Konstruktionen

Konstruktionens bärförmåga vid brand är ett annat viktigt krav. Deformation hos bärverket liksom försämrad stabilitet hos konstruktionen kan leda till att hela undertaket eller delar av det ramlar ner och försvårar utrymning och brandbekämpning. 

Brandskyddsbestämmelserna är till för att skydda den personliga säkerheten genom säker utrymning och för att underlätta bekämpning av brand. Det innebär i praktiken att ett undertak ska sitta uppe under en viss tid och att flammor, farliga gaser eller rök inte får utvecklas vid början av en brand. 

Krav

Hur länge är det rimligt att ett undertak ska sitta kvar utan att ramla ner vid brandpåverkan? Idag anses 10 – 15 minuter vara ett rimligt krav.

Ytskikters flamhärdighet indelas i tre klasser:

  • Klass I = B-s1, d0 (uppfyller kraven på tändskyddande beklädnad)
  • Klass II = C-s2, d0 
  • Klass III

Se även: BBR 34.1.1 5:522 (boverket.se)

Krav på ytskiktskrav bestäms av verksamhet och utrymningskrav i lokalen samt om den är belägen i en byggnad som är brandsäker eller brandhärdig.

Med tändskyddande beklädnad avses t ex ett undertak som vid brandbelastning sitter kvar minst 10 minuter och hindrar antändning av bakomliggande material. Temperaturen på bakomliggande material får inte överstiga 270 grader C.