Ett undertak kan konstrueras på många sätt

Så här ser det vanligtvis ut.

En undertakskonstruktion består av undertaksskivor, ett bärverk och infästnings- eller upphängningsanordningar. Ett mellanrum skapas mellan undertak och ovanliggande innertak. Denna typ av konstruktion är vanligast.

Undertaksskivorna monteras vanligen direkt på bärverksprofilerna. De kan placeras löst på bärverket eller hakas i varandra. Ibland skruvas de fast eller limmas direkt mot innertaket. 

a

Upphängningsmetoder

Det är de aktuella förutsättningarna, och kraven på flexibilitet och samordning mellan komponenterna, som avgör vilken konstruktionstyp som är lämpligast för ett visst ändamål:

 • Diktmonterat undertak
 • Nedpendlat undertak
 • Fast monterat undertak

Exempel på förutsättningar kan vara om olika typer av installationer kan behöva döljas eller om man vill bibehålla lokalens takhöjd i så stor utsträckning som möjligt. Andra förutsättningar kan vara man önskar få till en förbättrad ljudmiljö, viss estetik eller ta hänsyn till andra typer av funktionskrav.

a

Undertakets syfte ställer krav på konstruktionen

 • Krav på viss estetisk utformning
 • Belastningskrav (butiker, industrier,  m m)
 • Krav på integrering av belysning, ventilation eller liknande (generella behov).
 • Krav på tålighet för att klara viss typ av rengöring (storkök, restauranger, laboratorium, våtutrymmen, m m)
 • Akustiska krav (aulor, biografer, m m)
 • Fuktkrav (våtutrymmen, simhallar, m m)
 • Ekonomiska krav

Inte sällan kan man behöva prioritera vissa krav framför andra för att få fram en så optimal undertakskonstruktion som möjligt för ett visst utrymme.

 

a

Fast- eller diktmonterat undertak

Ett fast- eller diktmonterat undertak monteras direkt (dikt) mot det ovanliggande underlaget och används när:

 • Man önskar ta vara på en lokals rumshöjd, dvs när rumshöjden är låg
 • Annan funktionalitet, som belysning eller ventilation, inte behöver integreras med undertaket
 • Man inte behöver dölja installationer i taket
 • Man inte behöver åtkomst ovan undertak eller annan form av flexibilitet

 

a

Nedpendlat undertak

Nedpendlat undertak består i regel av undertaksplattor som monterats i bärverk. Det monteras med t ex pendlar från det ovanliggande underlaget, eller sätts fast på väggar med hjälp av en väggprofil. Det används när man önskar:

 • Minska rumshöjden i en lokal
 • Dölja installationer som ligger under ovanliggande innertak
 • Dra fördel av ljudabsorbenternas effektivitet
 • Förbättra ljudisoleringen genom att förhindra att eventuella vibrationer fortplantas nedåt
 • Integrera annan funktionalitet, som belysning, el eller ventilation, med undertaket 

Konstruktionen

 • Bärverken består vanligtvis av stål eller aluminium och tillverkas i olika former.
 • Undertaksskivorna kan variera i format, kulör, mönster, perforeringar och material. De kan vara böjda, svängda eller tredimensionella i form av t ex kupoler eller pyramider. Lätta undertaksskivor, kassetter, stansade eller pressade raster, ramar eller kabelrännor läggs direkt på längs- och tvärgående bärprofiler.
 • Kanterna på undertaksskivorna utformas för synligt, delvis dolt eller helt dolt bärverk.
 • Bärverken hängs upp vanligtvis upp med hjälp av justerbara pendlar eller stålband.
 • Det bärande underlaget fastställer vilken typ av fästanordning (t ex  spik, skruv, expander eller nitar) som behövs.
 • Beslag (som t ex clips) används för att se till att undertaksplattor och andra komponenter inte ska rubbas i sitt läge.