Undertakets konstruktion

Ett undertak kan byggas upp på många sätt.

En undertakskonstruktion består av undertaksskivor, ett bärverk och infästnings- eller upphängningsanordningar. 

Undertaksskivorna monteras normalt löst på bärverksprofilerna. Det förekommer även lösningar där undertaksskivorna monteras direkt mot bjälklaget eller på reglar. Ofta avser man dock med ett undertak den typ av konstruktion, som består av ett bärverk, och som bildar ett mer eller mindre dolt mellanrum ovanför undertaket.

a

Upphängningsmetoder

Beroende på vilka förutsättningar och krav på flexibilitet och samordning mellan komponenter avgör vilken konstruktionstyp som är lämpligast för ett visst ändamål:

 • Diktmonterat undertak
 • Nedpendlat undertak
 • Fast monterat undertak

Det som påverkar valet kan t ex vara faktorer som takhöjd, behov att dölja konstruktioner, ljudkrav, flexibel användning och utbyggnad samt samverkan med installationer

a

Undertakets syfte ställer krav på konstruktionen

 • Systemundertak med integrerade funktion såsom belysning eller ventilation. 
 • Undertaksprodukter väljs och kombineras med hänsyn till funktionskrav och för att skapa ett visst utseende hos taket.
 • Mjuka och porösa material samlar gärna på sig damm och föroreningar som kan vara svåra att städa bort.
 • Hårda släta och fukttåliga ytor är lättare att rengöra men har sämre ljudabsorption.
 • Vissa material lämpar sig inte i alla miljöer.
a

Diktmonterat undertak

Diktmonterat undertak används då:

 • Rumshöjden är låg
 • Undertaket inte behöver dölja installationer i taket
 • Det inte krävs flexibilitet
 • Belysningsarmaturer, ventilationsdon m m inte behöver integreras med undertaket

Undertakselementen monteras dikt mot bjälklaget eller det ovanliggande innertaket.

 • Undertaksplattor monteras t ex med fästbleck eller direktfäste mot bjälklaget.
 • Gipsskivor kan spikas eller skruvas mot träreglar eller skruvas med självborrande skruv mot stålreglar.
 • Träullsskivor spikas mot trä- eller plåtreglar, mot lättbetong eller motgjuts mot betongbjälklag.

 

a

Nedpendlat undertak

Nedpendlat undertak används för att:

 • Minska rumshöjden i lokalen
 • Dölja tekniska installationer under bjälklaget
 • Integrera komponenter med undertaket för att uppnå avsett inomhusklimat
 • Öka de porösa ljudabsorbenternas effektivitet och då främst vid låga frekvenser
 • Möjliggöra flexibla elanslutningar

Monteras undertaket med pendlar eller helt fribärande minskar förutsättningarna för att eventuella vibrationer fortplantas nedåt. Undertakets luftljuds- och stegljudsisolering förbättras därmed.

Nedpendlat undertak består i regel av undertaksplattor som monterats i bärverk. Bärverket är i sin tur nedpendlat från bjälklaget eller ovanliggande innertak.

 • Undertaksplattorna är oftast plana och kan variera i format, kulör, mönster, perforeringar, material, m m. De kan även vara böjda, svängda eller tredimensionella i form av kupoler och pyramider.
 • Bärverken består vanligtvis av stål eller aluminium och tillverkas i olika former. Profilerna utformas för synlig eller dold montering. För att åstadkomma dold montering krävs lämplig kantutformning på undertaksplattorna.
 • Upphängningsanordningar är vanligen justerbara pendlar, stålband, bygel eller linor.
 • Fästanordningar väljs med hänsyn till det bärande underlaget. Vanligast är spik, skruv, expander och nitar.
 • Beslag används för att säkra undertaksplattorna och komponenter så att de inte rubbas i sitt läge. Vanligast är clips. 
a

Systemundertak

Systemundertak är ett nedpendlat undertak som är avsett för ett flertal olika funktioner.

Undertaket är vanligtvis förberett för varierande driftsförhållanden. Systemtak medger stor flexibilitet eftersom komponenter kan förflyttas och kompletteras  för att tillmötesgå ändrade funktionskrav.

Undertaket består oftast av en ramkonstruktion som samtidigt tjänstgör som en armaturskena eller kabelränna. Detta för att göra ledningsdragningen lättåtkomlig och armatur möjlig att flytta.

 

 • Belysningsmiljön kan bestå av allmänbelysning, flyttbar arbetsplatsorienterad belysning och eventuell extrabelysning för skyltar, tavlor, sittgrupper, m m. 
 • Förändringar av ventilationsbehovet kan inom vissa gränser tillgodoses genom att flexibla kanalanslutna ventilationsdon förflyttas inom konstruktionen.
 • Förändringar av det akustiska klimatet åstadkommer man lättast genom att flytta ljudabsorbenterna.
 • Kabelrännor utgör oftast upplag för svag- och starkströmsledningar. Arbetsplatser och maskiner kan via nedföringsarmar och -stavar förses med el- och kommunikationsuttag.
 • Systemundertak kan även förses med sprinklersystem samt med komponenter avsedda för att klara lokalens kyl- och värmebehov.