Ljudisolering

Ljudisolering kallas de åtgärder som man sätter in för att hindra ljudet (ljudvågen) att sprida sig från ett rum till ett annat. Man begränsar på så sätt ljudöverföringen mellan två rum, som är jämte varandra horisontalt, vertikalt eller diagonalt. Det kan också vara att stänga ute buller som kommer utifrån, överhörning, ljudläckage från närliggande ventilationsanordningar eller rördragningar. 

När man talar om ljudisolering inom en byggnad talar man bl a om luftljud och stomljud.

  

Horisontal ljudöverföring

Många lokaler byggs idag med genomgående undertak. Det innebär att mellanväggarna inte går hela vägen upp till bjälklaget utan avslutas vid undertaket. I sådana fall kan ljudöverföringen mellan angränsande rum påverkas av både undertakets och mellanväggens konstruktion, vikt och tätning. 

   

Vertikal ljudöverföring

I samband med t ex ombyggnationer kan ljudisoleringen behöva förstärkas hos lätta bjälklag. Man sätter upp ett nedpendlat eller fribärande undertak av tungt material, som t ex gips. En sådan konstruktion förbättrar även stegljudisolering, se nedan.

  

Stomljud

Stomljud innebär att byggnadskonstruktionen påverkas direkt av ljudkällan genom kontakt, som t ex borrning och hammarslag. Vibrationerna som uppstår sätter luften i rörelse och hörbara ljud uppstår. 

 Stegljudsisoleringen är ett mått på byggnadens förmåga att minska vibrationer från fotsteg från att nå byggnadsdelar eller utrymmen och att utbredas i dessa i form av luftljud. Här kan undertakets materialegenskaper och konstruktionens anslutning mot bjälklaget påverka stegljudsisoleringen i hög grad. 

Stegljud

Stomljud som uppstår på grund av steg kallas för stegljud. Ett undertak brukar kunna påverka stegljud i hög utsträckning.

 

Luftljud

Luftljud är ljud som tal, musik, högtalare och liknande som transporteras genom luften. Ljudkällan sätter helt enkelt luften i svängning. Om vibrationer uppstår i rummets väggar och tak skapas nya svängningar, som blir ljud som överförs till intilliggande utrymmen.