Ljudisolering

Ljudisolering kallas de åtgärder som man sätter in för att hindra ljudet (ljudvågen) att sprida sig från ett rum till ett annat. Man begränsar på så sätt ljudöverföringen mellan två rum, som är jämte varandra horisontalt, vertikalt eller diagonalt. Det kan också vara att stänga ute buller som kommer utifrån. 

Den gemensamma skiljeytan, de konstruktioner och den överhörning som finns kan beröras av ljudisoleringen mellan två rum i en fastighet. Det kan röra sig om ventilationsanordningar, ljudläckage via rör, m m.

  

Horisontal ljudöverföring

 Många lokaler byggs idag med genomgående undertak. Det innebär att mellanväggarna inte går hela vägen upp till bjälklaget utan avslutas vid undertaket. I sådana fall kan ljudöverföringen mellan angränsande rum påverkas av både undertakets och mellantakets konstruktion och vikt, tätning, m m. 

 När man talar om ljudisolering inom en byggnad talar man bl a om luftljud och stomljud.

  

Vertikal ljudöverföring

I samband med t ex ombyggnationer kan ljudisoleringen behöva förstärkas hos lätta bjälklag. Man sätter upp ett nedpendlat eller fribärande undertak av tungt material, som t ex gips. En sådan konstruktion förbättrar även stegljudisolering, se nedan.

 

Luftljud

Luftljud uppstår när en ljudkälla sätter den omgivande luften i svängning. Vibrationer hos rummets väggar och tak bidrar till nya svängningar och till att luftljud överförs mellan skilda utrymmen.

  

Stomljud

Stomljud innebär att byggnadsstommen påverkas direkt av ljudkällan genom beröring, som steg och dylikt. Stomljudet fortplantas genom att vibrationer i byggnaden sätter den omgivande luften i rörelse, varigenom hörbart ljud uppstår. Stomljud som uppstår på grund av gångtrafik kallas stegljud.

 Stegljudsisoleringen är ett mått på byggnadens förmåga att minska vibrationer från fotsteg från att nå byggnadsdelar eller utrymmen och att utbredas i dessa i form av luftljud. Här kan undertakets materialegenskaper och konstruktionens anslutning mot bjälklaget påverka stegljudsisoleringen i hög grad.