Ett undertaks funktioner

Undertaket ska anpassas till de olika krav som ställs på lokalen och dess användningsområde. Det kan vara byggregler och krav som ställs från beställaren. Även om det vanligtvis handlar om att förbättra ljudmiljön eller att dölja installationer passar man ibland på att utnyttja undertaket för att få till en optimal belysning och en viss estetik.

Kraven på undertaket uppnås genom val av lämplig undertakslösning och ingående material samt ett korrekt montage. Det mesta bestäms av projektledarna under projekteringen. Som undertaksmontör skall du följa detta samt de anvisningar som leverantörerna har för anvisade produkter och ställda produktkrav. Ett korrekt montagearbete är viktigt för att funktionskraven för undertaket skall uppfyllas. 

 

Bild från Gustafs: Produkt, miljö och plats

Funktionalitet

Undertak kan utformas så att det stöder:

  • Uppvärmning – genom att elektriska eller vattenburna värmeslingor används i undertaket
  • Kylning – genom att kallvattenrör placeras i undertaket för att leda bort överskottsvärme.
  • Ventilation – genom ventilationskanaler eller genom hela undertaksutrymmet
  • Belysning – med hjälp av inbyggda eller utanpåliggande armaturer eller belysningsskenor.

Tekniska krav

Med tekniska krav avses sådant som gäller undertakets kvalitet och hållbarhet, t ex mekaniska hållfasthetsegenskaper och brandegenskaper.

 

Funktionskrav

Med funktionskrav avses de egenskaper som undertaket tillför rummet och brukaren, dvs de som skall vistas i eller arbeta i lokalerna. Detta kan avse ljudabsorption, ljusreflektion och inomhusmiljö. Även krav på åtkomst och rengörbarhet är funktionskrav för att underlätta för driftspersonal och städ.

 

Akustik

Det är nämligen relativt lätt att påverka ljudisolering och rumsakustik med hjälp av undertakslösningar och ljudabsorbenter i tak.

Undertaket har på senare år fått en allt större betydelse för att dämpa ljud och skapa god akustik.

Estetik

Idag har man i princip en obegränsad kreativ frihet när det gäller att skapa designade miljöer. Även om undertak konstrueras och monteras för att skapa särskilda funktioner är den estetiska utformningen minst lika viktig i många fall.

Ventilation

För att skapa en god luftkvalitet i lokaler där vi människor vistas ska ny luft föras in från det fria samtidigt som fukt, lukt och hälsofarliga ämnen förs bort.

Dolda installationer

För att skapa en så ren och lättunderhållen yta som möjligt monterar man undertak, där man kan dölja samtliga installationer men ändå lätt komma åt dem vid reparation och service.

Undertak konstrueras och monteras därför bl annat för att särskilda funktioner ska vara lätta att installera och komma åt .

Rumsakustik

Det ställs olika krav på rumsakustik beroende på vilken verksamhet som bedrivs i lokalen eller på typen av lokal. Ofta anlitar man akustikexperter vid projekteringen.

Ljudabsorption

Man begränsar på så sätt ljudöverföringen mellan två rum, som är jämte varandra horisontalt, vertikalt eller diagonalt. Det kan också vara att stänga ute buller som kommer utifrån.

Efterklangstid

Efterklangstiden är måttet på ”ekot” i ett rum. Det är ett viktigt mått på ett rums akustiska egenskaper och mäts i sekunder.

 

Ljudisolering

Man begränsar på så sätt ljudöverföringen mellan två rum, som är jämte varandra horisontalt, vertikalt eller diagonalt. Det kan också vara att stänga ute buller som kommer utifrån.

Ljudabsorbenter

Ljudabsorbenter används för att få till en bättre ljudmiljö i rummet. De består av ett poröst material med specifika egenskaper för att få till vissa funktioner. 

 

Värmeisolering

För att skapa ett komfortabelt inomhusklimat ska byggnader göras täta och värmeisoleras för att undvika ofrivillig ventilation och drag inomhus. För att åstadkomma önskad inomhustemperatur kan värme eller kyla behöva tillföras.

Ombyggnation och renovering

I samband med ombyggnad av äldre fastigheter med lokaler eller bostadslägenheter som har högt i tak kan undertak installeras för att dölja ventilations-, rör- och kabeldragningar. Även ljudisoleringen mellan våningar kan förbättras med hjälp av ljudisolerande undertak.

Bild från Rockfon: Produkt, miljö och plats

Ljuseffektivitet

God belysning åstadkommer ökad trivsel, minskad synansträngning, högre synprestation och minskad risk för olycksfall.

Uppvärmning och kylning

För att skapa ett komfortabelt inomhusklimat ska byggnader göras täta och värmeisoleras för att undvika ofrivillig ventilation och drag inomhus. 

Ekonomi

Genom att tänka igenom och samordna olika undertakslösningar skapar du gynnsamma lösningar utifrån ett ekonomiskt perspektiv.

Miljö

Idag kan arkitekter, designer och byggherrar skapar goda förutsättningar för en miljövänlig installation.