Butiker

I en butik vill du i första hand få till en behaglig ljudmiljö och en estetiskt tilltalande utformning.

I en butik behöver du framför allt:

  • Skapa en behaglig ljudmiljö för samtal
  • Öka avståndsdämpningen
  • Integrera belysning, ventilation, kablar, m m
  • Dämpa ljudnivån
  • Dölja ev installationer i taket
  • Få till en estetiskt tilltalande utformning
  • Få till en lämplig reflektans på undertakets ytskikt
  • Ett lämpligt brandmotstånd

Hållfasthet och stabilitet

I butiker är det vanligt att undertakskonstruktionen belastas med olika typer av skyltar i olika storlekar och varor som man vill exponera.

Se till att lastberäkna utifrån undertakets typ, användningsområde och nyttolast.

Undertakskonstruktionen ska behålla sin stabilitet även när en eller flera komponenter eller tillbehör tas bort. Den ska också tåla slag och stötar i och med att det i butiker pågår en ständig omflyttning av komponenter, skyltar och varor.

Välj en hållfasthetsklass med hänsyn till undertakets egna tyngd och den belastning den beräknas utsättas för.

Har du ett undertak som sträcker sig över en längre yta, se till att använda korrekt pendelavstånd för att undvika nedböjning. Har undertaket flera parallella linjer syns nedböjningen mer än hos andra typer av konstruktioner. 

Brandpåverkan

Undertakets konstruktion ska klara brandpåverkan under utrymning. Även brandbekämpning ska underlättas.

Icke godkända bärprofiler och olämpliga fästdon kan resultera i ras vid brand och samtidigt belamra golvet så att brandbekämpningen försvåras. 

Välj ytskikt klass 1 (tändskyddande beklädnad) och en konstruktion som klarar brandpåverkan under 10 minuter.

Inomhusklimat

Välj undertaksskivor, konstruktion och komponenter som klarar en relativ luftfuktighet på 70 % vid +25 grader C.  

Akustik och ljudabsorption

För att uppnå en god taluppfattbarhet på korta avstånd och en dämpning av ljus på ökat avstånd kan olika typer av åtgärder bli nödvändiga.

Efterklangstiden, T = 0,5 – 1,2 sek, beror på rummets form, volym, inredning och syfte. Ofta är det lämpligare att föreskriva en viss absorptionsklass (absorptionsfaktor).

En butik kan ibland ha varor eller inredning som i sig utgör en betydande absorptionsmängd, vilket kan minska på behovet av ljudabsorption.

Rådgör gärna med en akustikkonsult.

Belysning

Satsa på en flexibel belysning, då det är vanligt i en butik att man varierar varuutbud och dess punktbelysningar. Placera armaturerna på ett flertal ställen och på olika sätt beroende på om varor ska exponeras eller om syftet är att skapa en allmänt behaglig belysning. 

Använd t ex flyttbar punktbelysning för varuexponering och armaturer över rastertak för en mer allmän belysning.

Använd en belysningsstyrka på minst 200 lux. Tänk på att färgåtergivningen för varorna bör motsvara deras naturliga användningsmiljö. För att undvika ev bländning från skyltfönster kan du avskärma det eller öka butikens belysning.

Beroende på vilken effekt man vill uppnå kan ytskiktets reflektans variera. Låt armaturplacering och belysningsstyrka kompensera ett lägre värde om du väljer en lägre reflektionsfaktor.

 

Rengörbarhet

Undertakets ytskikt ska t ex klara rengöring som dammsugning och avtorkning med med mopp. 

Är lokalen utsatt för luftföroreningar bör undertaket även tåla våtrengöring.

Åtkomlighet

I butiker kan du behöva komma åt ledningar, ventilation, belysningsarmaturer, kablar, m m. Se till att dessa är lätta att komma åt. Genom att montera demonterbara undertaksskivor underlättas servicearbetet ovanför undertaket.

Monteras istället inspektionsluckor ska de kunna stängas säkert.

Ventilation

Ta hänsyn till pendelplaceringen vid utplacering av don för ventilation redan i tidig projektering. Ventilationens don ska motsvara de krav som gäller för undertaket.

Mer läsvärt

– SBN 1980 kap 37:4 (skydd mot brandspridning)