Värmeisolering

Genom isolering blir våra byggnader hållbara, bekväma, säkra och sunda bostads- och arbetsmiljöer. Isolering av byggnader är också en av de viktigaste åtgärderna vi kan vidta för att minska utsläppen av växthusgaser och bidra till att nå klimatmålen. Detta gäller såväl nya byggnader som energirenovering eller tilläggsisolering av befintliga fastigheter.

a

Att värmeisolera

Värmeisolering med hjälp av undertak skapas genom att använda isoleringsmaterial med värmemotstånd. Man behöver också få till luftskikt, som förhindrar eller begränsar värmeflödet i endera riktningen.

Att använda undertaket för isolering mot värme och kyla från taket kan ha stor betydelse när du vill:

  • Minimera eventuellt temperaturfall
  • Bibehålla den operativa temperaturen
  • Förhindra kondens eller kondens

För att uppnå avsedd värmeisoleringseffekt ska isoleringen täcka hela undertaksytan. 

Värmeisoleringen av undertaket kan samordnas med ljud- och brandisolering.

a

Värmemotstånd

Hos vissa material beror värmemotståndet på materialets tjocklek och värmeledningsförmåga.

Värmeledningsförmåga betecknas med λ. Ju lägre λ-värdet är hos ett material, desto högre är värmemotståndet. 

a

Montering

Undvik att montera värmeisolerande material så att det uppstår köldbryggor. Dessa leder till smutsansamlingar och mögel. Vid användning av ångspärr ska denna placeras närmast den varma sidan av isolermaterialet. 

Tänk på att värmeisolerande tätskikt kan försämra ljudabsorptionen.

Dimensionera isoleringens tjocklek efter värmeekonomiska effekter i kombination med krav på ljudabsorption och brandisolering.

Vid tilläggsisolering ska undertaket tätas mot det kalla mellanutrymmet för att förhindra att för mycket fuktig luft läcker uppåt. Detta inkluderar även skarvar, springor eller eventuella hål.