Värmeisolering

Genom isolering blir våra byggnader hållbara, bekväma, säkra och sunda bostads- och arbetsmiljöer. Isolering av byggnader är också en av de viktigaste åtgärderna vi kan vidta för att minska utsläppen av växthusgaser och bidra till att nå klimatmålen. Detta gäller såväl nya byggnader som energirenovering eller tilläggsisolering av befintliga fastigheter.

a

Att värmeisolera

Isolering mot värme och kyla kan samordnas med undertaket men också med brand- och ljudisolering

När du vill:

  • Begränsa temperaturfall
  • Stabilisera operativ temperatur
  • Förhindra frysning eller kondens

För att uppnå avsedd värmeisoleringseffekt ska isoleringen täcka hela undertaksytan. 

Den åstadkoms med hjälp av värmemotstånd hos isolermaterial och luftskikt som förhindrar eller begränsar värmeflödet i den ena eller andra riktningen.

a

Värmemotstånd

Hos vissa materialskikt beror värmemotståndet på materialets tjocklek och värmeledningsförmåga. Värmeledningsförmåga betecknas med λ. Ju lägre λ-värdet är, desto högre är värmemotståndet hos ett material. 

Montering

Undvik att montera värmeisolerande material så att det uppstår köldbryggor. Dessa leder till smutsansamlingar och mögel på undertaksytan. Vid användning av ångspärr ska denna placeras närmast den varma sidan av isolermaterialet. 

Tänk på att värmeisolerande tätskikt kan försämra ljudabsorptionen.

Dimensionera isoleringens tjocklek efter värmeekonomiska effekter i kombination med krav på ljudabsorption och brandisolering.

Vid tilläggsisolering ska undertaket tätas mot det kalla vindsutrymmet för att förhindra att för mycket fuktig luft läcker uppåt. Detta inkluderar eventuella genomföringar och skarvar.

 

Exempel på energibesparing

Det finns undertakslösningar där frånluften (den luft som ventileras ut från rummet) används för att återvinna överskottsvärme från belysningsarmaturerna. Även kyltak och kylbafflar, som med hjälp av vatten tar hand om överskottsvärme från lokaler, kan sammankopplas med system för återvinning av värmen ur det uppvärmda vattnet. Dessa metoder för att återvinna värme är viktiga för att spara energi och hålla nere kostnaderna för driften (uppvärmning).

Fakta

Värmeisolering är åtgärder för att begränsavärmeflöde mellan två kroppar. Det förekommer i många sammanhang – som byggnadsdelar, i kläder och i matlagning. Olika byggmaterial har olika värmeledningsförmåga, som också kallas värmekonduktivitet och mäts i W/m·K. Storheten betecknas med lambda och visar hur bra materialet isolerar. Ju lägre lambda-värde desto bättre isoleringsförmåga. Glasull, stenull och olika cellplaster har i stort sett samma värmekonduktivitet.

Källa: Wikipedia: Värmeisolering