Undertaksentreprenör

Bedriver specialiserad verksamhet inom undertaksmontage

Kort om undertaksentreprenörsrollen

 • Undertaksentreprenören driver ett specialföretag inom främst undertaksmontering
 • Företaget utför till väsentlig del undertaksmontage, vilket inkluderar framtagning och montering av undertakskonstruktioner
 • Företaget innehar erforderlig kompetens och förmåga att bedriva ett kvalitetsmedvetet arbete inom branschen
 • Upphandlar uppdrag av fastighetsägare eller byggherrar

Undertaksentreprenörsföretaget

Undertaksentreprenörsföretag bedriver främst specialiserad verksamhet inom undertaksmontering. De kan också verka som underentreprenörer till byggföretagsundertaksentreprenader. 

Många bedriver även annan specialföretagsverksamhet såsom:

 • mellanväggsmontering
 • golvläggning, (installationsgolv)
 • plattsättning
 • lösullsisolering

Företaget har som ändamål att:

 • Driva undertaksprojekt via erhållna uppdrag från beställare (byggherrar, byggentreprenader, med flera) 
 • Startar, utformar och genomför målinriktade processer
 • Generera betydelse för samhällsutvecklingen

Entreprenörskapet

En entreprenör är en person som tar en idé för en produkt eller tjänst, reflekterar över risker och möjligheter, samlar ihop resurser, planerar och implementerar idén. En person med en stark drivkraft och motivation – som har utvecklat en idé och lyckas förverkliga den.

Ordet entreprenör syftar i regel på grundaren av ett företag. I vidare bemärkelse används termen om en person som är drivande och arbetar hårt för att nå framgång och som involverar många inblandade aktörer. 

Även om entreprenörskap oftast kopplas ihop med att starta företag och att få hög tillväxt och ekonomisk vinst, innefattar begreppet även andra typer av aktiviteter och organisationer såsom offentliga verksamheter, socialt entreprenörskap och ideella organisationer. Entreprenörskap handlar alltså också om att förändra strukturer som att driva ett framgångsrikt företag.

Som undertaksentreprenör ska du

 • Förstå vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhälle
 • Kunna omvandla idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter för att starta ett projekt
 • Kunna genomföra ett projekt
 • Kunna avsluta och utvärdera ett projekt eller fiktivt företag
 • Ha insikt i om hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser
 • Ha god förståelse i företagsekonomi
 • Förstå sammanhangen och ha kontroll över projektens ekonomi för långsiktig och hållbar lönsamhet
 • Kunna sätta dig in i ett projekts ekonomi
 • Kunna skapa intresse, förståelse och kunna delta i och genomföra projektets ekonomiarbete på ett korrekt och konstruktivt sätt
 • Ha grundläggande kunskap inom arbetsrätt för byggbranschen
 • Som personalansvarig på ett byggföretag ha kunskap om vilka lagar, förordningar och byggavtal som gäller
 • Vara en seriös arbetsgivare
 • Kunna grunderna inom entreprenadjuridik
 • Ha en inblick i hur man som entreprenör ska förvalta det som ingår i åtagandet och vad som förväntas av entreprenören under produktionen
 • Hur man som entreprenör ska hantera störningar under entreprenadtiden 

Utbildning

På gymnasieskolan finns t ex ämnet entreprenörskap. I ämnet ingår psykologi, företagsekonomi,  retorik och juridik. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från dessa områden behandlar ämnet företagsamhet sociala, vetenskapliga, kulturella eller ekonomiska sammanhang.

Säkert undertaksföretag

Säkert undertak är en auktorisation som erbjuds medlemmar inom branschorganisationen Undertaksföreningen. Säkert undertak är en kvalitetsstämpel för undertaksföretaget som borgar för hög kompetens och kvalitet på genomfört arbete samt en sund affärsmässig verksamhet.

Får något att hända

Entreprenörskap kan definieras som ”förmågan att identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter”.  Entreprenörskapet får någonting att ändra riktning. Nya infallsvinklar hittas och utvecklas. En entreprenör skapar nya affärsverksamheter och organiserar marknaden på ett nytt sätt.