Hälsoaspekter

Undertaksmaterial kan liksom de flesta byggmaterial innehålla ämnen som ger upphov till besvär hos allergiker.

Känsliga personer kan få andningssvårigheter och eksem av lim som används vid fastsättning av undertaksplattor, av fibrer som lossnar vid ventilation, av mögelsporer som finns i fuktiga skrymslen och av bindemedel hos formvaror som vid hög luftfuktighet  avger lukt av formaldehyd.

Fibrer kan luckras upp vid ingrepp med t ex kniv i porösa stenullsmaterial vid montering av t ex spotlights. Mycket stora luftströmmar kan också göra att partiklar lossnar. I allmänhet uppstår dessa besvär endast vid det tillfälle då anläggningen tas i bruk. Efter en tids användning brukar förhållandena stabiliseras. 

För att undanröja hälsoproblem som orsakas av partiklar och eventuellt lösgjorda fibrer bör undertaket slutrengöras i samband med överlämning till brukaren. Oftast kan dammsugning räcka.

Vid öppnande av vissa förpackningar kan en lukt av bindemedel sprida sig, som dock är helt ofarlig, och försvinner efter ett par dagar. Be om dokumentation från tillverkaren eller leverantören vid osäkerhet.

Gränsvärden

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter (2018:1) tas hygienska gränsvärden upp för ett stort antal ämnen och produkter. För fibrer (syntetiska, organiska eller oorganiska fibrer) mäts i mg/mg3.

Fiber

De fibrer som man tar hänsyn till vid jämförelse med gränsvärdet är sådana respirabla fibrer, som har ett längdbreddförhållande större än 3:1, en diameter mindre än 3 µm och en längd större än 5 µm. Gränsvärdet förutsätter att fiberräkningen utförs i faskontrastmikroskop. Vid exponering för fiberhaltigt damm gäller också gränsvärdet för oorganiskt damm.

I lokaler med höga hygieniska krav

I operationsrum och laboratorier och liknande bör undertaken vara operforerade, ha släta ytor och skarpa hörn. Se även Rengörbarhet.