Efterklangstid

Efterklangstid är ett mått på ”ekot” i ett rum. Det är ett viktigt mått på ett rums akustiska egenskaper och mäts i sekunder.

  • En alltför lång efterklangstid bidrar till en buller och sämre taluppfattbarhet.
  • En alltför kort efterklangstid ger en dämpad miljö och kan försämra taluppfattbarheten.

Efterklangstiden kan förbättras med hjälp av inredning och ljudabsorbenter. Ljudabsorbenter är undertaksskivor eller väggskivor med hög ljudabsorption. Lokalen bör ha material som är anpassade för sin tänkta verksamhet. En akustikspecialist kan fastställa ett materials lämplighet baserat på produktens beskrivning av sin mätdata. Även arkitekter och entreprenörer kan välja ut lämpliga ljudabsorbenter efter en viss lokals förutsättningar och beställarens krav och behov.

 

Exempel på lokaler med lång efterklangstid

Exempel på miljöer där störande ljud förekommer och där man kan behöva begränsa efterklangstiden:

  • Skolor
  • Kontorslandskap
  • Korridorer
  • Restauranger
  • Verkstadslokaler

Mätning av efterklangstid

När man mäter efterklangstiden har man en högtalare som sänder ut ett ljud i rummet på ca 100 dB. Sen stänger man av högtalaren och mäter hur lång tid det tar för ljudet att sjunka 60 dB.

Efterklangstiden (T) påverkas av rummets volym (V) och rummets ljudabsorptionsarea (A). Sambandet som kallas Sabines formel uppfanns av en amerikansk fysiker, Wallace Sabine, för drygt 100 år sedan. Om absorptionen är ganska jämnt fördelad eller om rummet har en ojämn form beräknas T så här:

0,16 V

T = _____ ____

A

Vad efterklangstid innebär praktiskt för oss i en lokal

För lång efterklangstid gör det svårt för oss att uppfatta vad människor säger. Samtidigt är efterklangen positiv för sång och musik. Efterklangstid mäter klangen i rummet och är ett lämpligt mått om man har problem med just klangen. Men om problemet är hög ljudnivå och/eller dålig taluppfattbarhet är inte efterklangstid ett lämpligt mått.

 

Andra sätt att mäta ljudmiljön i ett rum

Om problemet är hög ljudnivå och dålig taluppfattbarhet behöver efterklangstidsmätningen kompletteras med andra mått. Lämpliga mått är C50 och DLf.

– Efterklangstiden beskriver rummets klang.
– DLf ger ett värde på hur rummets ljudreflexer påverkar ljudnivån.
– C50 å sin sida ger ett värde på hur ljudreflexerna påverkar taluppfattbarheten.