Om undertak

Undertak används i mycket stor utsträckning i olika typer av lokaler. En anledning till det är de möjligheter undertak ger för att förbättra klimat och trivsel i inomhuslokaler. Andra anledningar är dess möjlighet att anpassa lokaler så att de bättre uppfyller vad de är tänkta för och för att de estetiska möjligheterna är stora.

Låt dig inspireras!Mer om undertak

Placeringen

Anledningen till att undertak ofta monteras nedsänkt är för att skapa ett mellanrum till bjälklaget eller innertaket ovanför.

Plats för installationer

I det dolda utrymmet mellan undertak och bjälklag finns ofta installationer för el och ventilation. Undertaksplattorna används ofta för att förbättra ljudmiljön.

Konstruktionen

Ett undertak med bärverk består av skivor som monteras med hjälp av profiler och lister samt pendlar som skruvas fast i väggar respektive i ovanpåliggande bjälklag.

Varför behövs undertak?

Undertak är inte bara det vi ser när vi tittar upp i ett rum. Det har också en viktig roll i rummet, som en av de viktigaste och mest krävande tekniska mötespunkterna. För att skapa en bra arbets- och ljudmiljö kan man tack vare ett undertak dölja och rymma en mängd tekniska funktioner som ventilation, belysning och el. Sedan har undertaket en stor betydelse när det gäller att förbättra ljudmiljön, ljudisoleringen, brandskyddet och inomhusmiljön. Ett undertak döljer även ojämna ytor, rör och elkablar och möjliggör infällning av belysning. Det gör att det går att komma åt installationer om installationerna behöver repareras eller servas.

Det finns olika typer av undertakssystem och -material för att uppfylla ställda tekniska funktionskrav i projekten.

Kortfattat om undertakets funktion och konstruktion:

 • Ett undertak monteras ofta nedsänkt så att det finns ett mellanrum till bjälklaget eller innertaket ovanför.
 • I det dolda utrymmet mellan undertak och bjälklag finns ofta installationer för el och ventilation. Undertaksplattorna används ofta för att förbättra ljudmiljön.
 • I regel består undertak med bärverk av skivor som monteras med hjälp av profiler och lister samt pendlar som skruvas fast i väggar respektive i ovanpåliggande bjälklag.

Undertak monteras över hela rumsytan och mot vägg eller med ett mellanrum till väggarna. Eftersom undertaksskivor monteras löst i bärverket kan de enkelt bytas ut eller bara tillfälligt tas bort för att kunna arbeta med installationer som ligger ovanför.

Frihängande ljudabsorbenter är enstaka ljudabsorbenter som hängs upp i taket för att förbättra akustiken och förhindra höga ljudnivåer. Dessa absorbenter döljer därför inte ovanförliggande bjälklag eller installationer helt men kan ändå användas för att skapa en mer estetisk upplevelse av ett rum.

Vad är ett undertak?

Det traditionella undertaket är en komplettering till fastighetens stomme, vilket innebär att det inte ingår i byggnadens bärande stomme. Därför monteras undertak i bärande bjälklag eller takstolar.

För att uppfylla vissa funktioner används undertak. Det kan t ex förbättra ljudmiljön, dölja installationer, integreras med belysning respektive ventilation eller förbättra ljudisoleringen. I lokaler som kontor, sjukhus och butiker är undertak därför vanliga.

En undertakskonstruktion har en eller flera funktioner, egenskaper och tekniska krav.

Vanligen monteras undertak nedpendlat, i bärverk eller direkt under bjälklag beroende på vilken funktion det skall ha.

Undertaksskivorna är ofta enkla att demontera.

Skillnad på undertak och innertak

Innertaket

 • Klär in bjälklaget och ses som en del av bjälklaget. Innertaket skapar ett underlag för målning.
 • Är i första hand ett slags beklädning av t ex bjälklag eller takstolar.
 • Monteras direkt mot underlaget, som kan bestå av glespanel eller reglar.
 • Innertaksskivorna är sällan demonterbara.

Undertaket

 • Är en fristående del och ses som en komplettering till den bärande stommen.
 • Ses som inredning.
 • Kan användas för att uppfylla olika typer av funktionskrav.
 • Undertaksskivorna är i regel demonterbara.

Visste du att underlagstak är något helt annat än undertak.

Man ska inte förväxla undertak med det som benämns som underlagstak. Underlagstak är en del i en yttertakskonstruktion. Det bidrar till att täta yttertakets och/eller fungerar som underlag för olika typer av taktäckningsprodukter, som t ex tegel eller plåt.

Underlagstak är alltså något helt annat än ett undertak.

Om ljud

Buller uppstår i lokaler med högt sorl, maskiner som ska­par ljud eller p g a lokalens beskaffen­het. Låg­frekvent buller är tröttande och ska­par hälso­problem.

Att välja rätt undertak

Tänk på hel­heten när du väljer och be­dömer under­tak till en viss lokal. Ofta måste du priori­tera bland olika typer av krav och önske­mål.

Material

Ett undertak består i regel av ett bär­verk, som bildar ett rutnät. Undertaksplattor monteras i bärverket. Till konstruktionen behövs olika typer av komponenter, upphängnings- eller infästningsanordningar och ev tillbehör.

Märkning

Byggprodukter som säljs inom EU sedan 1 juli 2013, och som ingår i byggnadsverk, ska vara CE-märkta och ha en prestandadeklaration.

Ett undertaks olika delar

Undertaket består av undertaksskivor och ett bärverk, som skapar ett dolt utrymme mellan undertak och innertak eller bjälklag. 

Bärverket monteras på innertaket och undertaksskivorna monteras i regel löst på bärverksprofilerna. Det innebär att undertaket också blir demonterbart.

När det blir fel

Ibland kan oönkade effekter uppstå på undertakslösningar på grund av felaktigt utfört arbete, olämpligt materialval, olämplig typ av konstruktion, bristfällig kontroll eller olämplig användning.

=> Brister och fel

Kontakta oss

4 + 2 =