Om undertak

Undertak används i mycket stor utsträckning i olika typer av lokaler. En anledning till det är de möjligheter undertak ger för att förbättra klimat och trivsel i inomhuslokaler. Andra anledningar är dess möjlighet att anpassa lokaler så att de bättre uppfyller vad de är tänkta för och för att de estetiska möjligheterna är stora.

Låt dig inspireras!Mer om undertak

Konstruktion

Ett undertak består i regel av ljudabsorbenter i ett bärverk. Bärverket monteras i ovanliggande innertak eller mot anslutande väggar. Bärverket består av bär- och tvärprofiler.

Dolda installationer

I mellanrummet kan olika typer av installationer döljas. Ett demonterbart undertak underlättar underhållet av ovanliggande installationer.

Placering

Anledningen till att undertak ofta monteras nedsänkt är för att skapa ett mellanrum till det ovanliggande innertaket.

Integration

Ett undertak kan integreras med många andra stödjande funktioner som t ex belysning, ventilation, sprinklar, m m.

Varför undertak?

Undertak är inte bara det vi ser när vi tittar upp i ett rum. Undertaket har också en viktig roll i rummet, som en av de viktigaste och mest krävande tekniska mötespunkterna. För att skapa en bra arbets- och ljudmiljö kan man tack vare ett undertak dölja och rymma en mängd tekniska funktioner som ventilation, belysning och el. Sedan har undertaket en stor betydelse när det gäller att förbättra ljudmiljön, ljudisoleringen, brandskyddet och inomhusmiljön. Ett undertak döljer även ojämna ytor, rör och elkablar och möjliggör infällning av belysning. 

 

Vad karaktäriserar ett undertak?

 • Utrymmet som skapas när man monterar ett undertak nedanför det befintliga innertaket.
 • Att man kan dölja installationer i mellanrummet mellan undertak och ovanliggande innertak. Exempel på sådana installationer är rördragningar för vatten, elkablar och ventilationsdon.
 • Dess flexibilitet. Ett undertak kan nämligen se ut på ett otal olika sätt, möta olika typer av krav, monteras fritt från väggar eller täcka hela innertaksytan. Det kan också bestå av olika frihängande ljudabsorbenter. 
 • Att det kan underlätta förvaltningen av de installationer, som ligger under ovanliggande innertak men ovanför undertaket. Undertaksplattor kan monteras löst och därför tillfälligt lyftas ur vid mindre och större underhållsarbeten. 

 • Att man väljer undertakslösning efter de egenskaper och funktioner undertaket ska ha kopplat till förutsättningarna i den aktuella lokalen och de krav som ställs från projektets sida.
 • Att fantasin inte har några gränser när det gäller hur ett undertak kan se ut. De estetiska kraven på ett undertak går ofta att kombinera med andra krav. Se Låt dig inspireras! för att se hur andra har gjort. 

 

Vad består ett undertak av?

 • En undertakskonstruktion består i regel av ett bärverk och undertaksskivor.
 • Bärverket består i sin tur av ett rutnät av undertaksprofiler, som bl a kan monteras fast med pendlar från det ovanliggande innertaket. 
 • Undertaksplattor väljs ut baserat på deras egenskaper eller de funktioner de ska uppfylla. De används ofta för att förbättra ljudmiljön.
 • Vissa typer av undertaksplattor kan t ex limmas fast mot ovanliggande takskikt utan att ett bärverk behövs.

Vad är ett undertak?

Det traditionella undertaket är ett slags konstruktion, som monteras direkt under innertaket, bärande bjälklag eller takstolar. Det är därför inte en del av fastighetens stomme utan ses som en komplettering och ibland som inredning.

En undertakskonstruktion har olika egenskaper, som gör att den får olika funktioner. Dessa funktioner ska möta de tekniska krav och behov som föreligger.

De krav som föreligger kan avse förbättring av ljudmiljön, att dölja installationer eller att integrera belysning respektive ventilation.

Vanligen monteras undertak nedpendlat, i bärverk eller direkt under innertaket med undertaksplattor som är enkla att demontera.

I offentliga lokaler, kontor, sjukhus och butiker där det rör sig många människor är undertak en vanlig syn.

Om ljud

Buller uppstår i lokaler med högt sorl, maskiner som ska­par ljud eller p g a lokalens beskaffen­het. Låg­frekvent buller är tröttande och ska­par hälso­problem.

Att välja rätt undertak

Tänk på hel­heten när du väljer och be­dömer under­tak till en viss lokal. Ofta måste du priori­tera bland olika typer av krav och önske­mål.

Material

Ett undertak består i regel av ett bär­verk, som bildar ett rutnät. Undertaksplattor monteras i bärverket. Till konstruktionen behövs olika typer av komponenter, upphängnings- eller infästningsanordningar och ev tillbehör.

Märkning

Byggprodukter som säljs inom EU sedan 1 juli 2013, och som ingår i byggnadsverk, ska vara CE-märkta och ha en prestandadeklaration.

Det är skillnad på undertak och innertak

Innertaket

 • Monteras ofta direkt mot underlaget, vilket ofta består av takstolar eller ett bjälklag, och klassas som en del av bjälklaget. 
 • Är ofta ett slags beklädnad av takstolar/bjälklag och målningsbart.
 • Monteras direkt mot underlaget
 • Monteras innertaksplattor på underlaget är de i regel inte demonterbara.

Undertaket

 • Är en fristående del och ses som en komplettering till den bärande stommen.
 • Är inte en del av stommen.
 • Används i regel för att uppfylla olika typer av funktionskrav.
 • Undertaksplattorna är i regel demonterbara.

Visste du att underlagstak är något helt annat än undertak.

Blanda inte ihop undertak med det som benämns som underlagstak. Underlagstak är nämligen en del av yttertaket. Underlagstaket fungerar som underlag till tegel eller plåt, som är det material som i regel täcker yttertaksytan. Underlagstaket är bl a till för att undvika att fukt går djupare ner i takkonstruktionen.

Ett undertaks olika delar

Undertaket består av undertaksskivor och ett bärverk, som skapar ett dolt utrymme mellan undertak och innertak eller bjälklag. 

Bärverket monteras på innertaket och undertaksskivorna monteras i regel löst på bärverksprofilerna. Det innebär att undertaket också blir demonterbart.

När det blir fel

Ibland kan oönskade effekter uppstå på undertakslösningar på grund av felaktigt utfört arbete, olämpligt materialval, olämplig typ av konstruktion, bristfällig kontroll eller olämplig användning.

=> Brister och fel

Kontakta oss

7 + 15 =