Akustik

Hur man upplever ljudmiljön inomhus är individuellt. Det totala intrycket är en kombination av varifrån ljudet kommer, hur ljudet breder ut sig, vad som kan dämpa det och hur man uppfattar ljudet som individ.

Ofta kan ljudmiljön lätt förbättras med hjälp av ljudabsorbenter, väggabsorbenter och undertak. Undertak används därför ofta i allmänna utrymmen och offentliga lokaler eller andra lokaler där många människor befinner sig. 

a

Allmänt om akustik

Upplevelsen av ljudmiljön inomhus är individuell. Det totala intrycket beror bl a på:

  • Var ljudet kommer ifrån
  • Hur ljudet brer ut sig
  • Hur ljudet dämpas
  • Ljuduppfattningsförmågan hos personen
  • Situationen
  • Det man håller på med
  • Tiden på dygnet

Det finns stora möjligheter att påverka akustiken i ett rum. De krav man ställer beror på lokalens karaktär och den aktivitet som lokalen är avsedd för.

Ofta behöver man ljudisolera och påverka efterklangstiden. Det kan göras med olika metoder, som t ex avskärmning, ljudisolering och ljudabsorption.

a

Buller ger besvär

Buller ger såväl fysiska som psykiska skador hos både människor och djur.

a

Ljudets fortplantning

Ljudet från en ljudkälla, som står helt fritt och på plan yta, utbreder sig sfäriskt och dämpas med avståndet från källan. För varje avståndsfördubbling minskar ljudtrycksnivån med 6 dB.

Direktfält: I en lokal med reflekterande ytor minskar ljudtrycksnivån med 6 dB endast i närheten av källan.
Efterklangsfält: I en lokal med reflekterande ytor längre bort från källan förändras inte ljudtrycksnivån oavsett avstånd.

 Det är rummets volym och form – liksom hur mycket de omliggande ytorna absorberar av ljudet – som avgör var gränsen mellan direktfält och efterklangsfält går.

a

Olika begrepp inom akustik

Absorptionsvärde, rumsdämpning och efterklangstid är bara några av alla de begrepp som florerar inom området akustik. Här redogör vi för de vanligaste begreppen:

 

Ljudalstring Hur mycket ljud som alstras när luften passerar.
Absorptionsfaktor (α) Förhållandet mellan ljudreflektion, ljudtransmission och ljudabsorption. Ju högre α-värde desto bättre ljudabsorption. α är ett trubbigt mått som kan behöva kompletteras med DLf (hur rummets ljudreflexer påverkar ljudnivån) och C50 (hur ljudreflexerna påverkar taluppfattbarheten).
Efterklangstid Måttet på ”ekot” i ett rum. Uttrycks i sekunder. En alltför lång efterklangstid bidrar till buller och sämre taluppfattbarhet.
Ljudbefrämjande åtgärder När man vill uppnå en god taluppfattbarhet eller en god musikupplevelse. Ljudet från ljudkällan kan förstärkas, dämpas eller koncentrera det åt vissa håll.
Ljuddämpande åtgärder När man vill minska överhörning, oväsen och distraktioner.
Rumsdämpning En ökad rumsdämpning innebär att röstnivån sänks, vilket kan behövas i t ex matsalar.
Ljudisolering De åtgärder som vidtas för att begränsa överföringen mellan två rum intill varandra (vertikalt, horisontalt eller diagonalt)
Ljudabsorption Omvandling av ljudenergi till annan form av energi. Det kan vara alltifrån att leda bort ljudet via ett öppet fönster som att låta omvandla energin till värme i ett material.
Ljudreflektion En del av ljudenergin reflekteras vid ytan av ett material och studsar tillbaka i lokalen.
Ljudtransmission En del av ljudenergin går ut på andra sidan av materialet.

 

Tips och tricks

Genom att placera ljudreflekterande respektive ljudabsorberande material i en lokal kan ljudet från ljudkällan förstärkas, dämpas eller koncentreras i vissa riktningar.