Akustik

Undertaket har på senare år fått en allt större betydelse för att dämpa ljud och skapa god akustik. Det är nämligen relativt lätt att påverka ljudisolering och rumsakustik med hjälp av undertakslösningar och ljudabsorbenter i tak.

Exempel på lokaler med höga ljudkrav är t ex industrier, klassrum och samlingslokaler med störande ljudmiljö.

Allmänt om akustik

Upplevelsen av ljudmiljön inomhus är individuell. Det totala intrycket beror bl a på:

  • Var ljudet kommer ifrån
  • Hur ljudet brer ut sig
  • Hur ljudet dämpas
  • Ljuduppfattningsförmågan hos personen
  • Situationen
  • Det man håller på med
  • Tiden på dygnet

Det finns stora möjligheter att påverka akustiken i ett rum. De krav man ställer beror på lokalens karaktär och den aktivitet som lokalen är avsedd för.

Ofta behöver man ljudisolera och påverka efterklangstiden. Det kan göras med olika metoder, som t ex avskärmning, ljudisolering och ljudabsorption.

Buller ger besvär

Buller ger såväl fysiska som psykiska skador hos både människor och djur.

 

Ljudets fortplantning

Ljudet från en fritt uppställd ljudkälla utbreder sig sfäriskt och dämpas med avståndet från källan.

Direktfält
Placeras en ljudkälla utomhus på plan mark utan reflekterande ytor minskar ljudtrycksnivån med 6 dB för varje avståndsfördubbling.

Efterklangsfält
I en lokal med reflekterande ytor minskar ljudtrycksnivån endast i närheten av ljudkällan. På längre avstånd från källan dominerar det reflekterande ljudet och ljudtrycksnivån blir i stort sett konstant oberoende av avståndet. 

Det är rummets volym och form samt absorptionsförmågan hos de begränsande ytorna som avgör var gränsen mellan direktfält och efterklangsfält går.

 

Rumsdämpning
En ökad rumsdämpning medför att man sänker röstnivån, vilket kan behövas i matsalar och samlingssalar. På så sätt minskar ljudalstringen.

Fakta

Ljudets styrka anges av ljudtrycksnivån uttryckt i decibel, dB. En ökning med 8 – 10 dB upplevs som en ungefärlig fördubbling av ljudstyrkan. 

Tips och tricks

Genom att placera ljudreflekterande respektive ljudabsorberande material i en lokal kan ljudet från ljudkällan förstärkas, dämpas eller koncentreras i vissa riktningar.