Kontor

I kontor vill du uppnå god taluppfattbarhet, en behaglig rumsakustik och undvika störningar mellan arbetsplatserna i samma rum. Du kan även vilja integrera belysningen med undertaket, få till en viss ljusreflektans, ljudisolering mot intilliggande rum och dolda installationer i taket.

Akustik och ljudabsorption

Satsa på en kort efterklangstid och en låg ljudnivå i kontorsmiljöer. Planera akustiken med hänsyn till det antal arbetsplatser som ska finnas i lokalen. Kontorsmaskiner alstrar buller, så inkludera dem i planeringen.

I ett kontorsrum för ett par, tre personer utan ljudalstrande kontorsmaskiner behövs i regel inga ljuddämpande åtgärder. 

I ett större kontor för mellan 3 och 10 personer ska ljudabsorptionen vara hög. 

Gäller det ett kontorslandskap planerar du för en god hörbarhet på nära håll men för en låg hörbarhet på längre håll. Därför behövs mycket hög absorption.

I konferensrum tar du hänsyn till antalet personer. I konferenslokaler för mer än 20 personer kan du behöva rådgöra med en akustikspecialist. Här behöver man nämligen ta till taluppfattbarhet, efterklang, ekoeffekter, m m. 

Belysning

Satsa på en tillräckligt stark allmän belysning. Den ska vara jämnt fördelad. Se till att den koordineras med den arbetsplatsbelysning som finns. Undertaket bör vara högt reflekterande. 

Har korridoren ett mörkt ytskikt kan man kompensera med en högre styrka på belysningen och placera armaturerna så effektivt som möjligt.

Finns flyttbara bildskärmar ska armaturerna vara flexibla för att avge minsta möjliga reflexer och dämpa reflekterande ljus från undertak och väggar.

Undertakets reflektionsfaktor bör vara minst 70 %.

Brandpåverkan

Undertakets konstruktion ska klara brandpåverkan under utrymning. Även brandbekämpning ska underlättas.

 

Hållfasthet och stabilitet

Välj en hållfasthetsklass med hänsyn till undertakets egna tyngd och den belastning den beräknas utsättas för.

Inomhusklimat

Välj undertaksskivor, bärverk och komponenter som klarar en relativ luftfuktighet på 70 % vid +25 grader C.  

Ljudisolering

Planera för vertikal ljudisolering om kontorsrummet har mellanväggar eller systemväggar som går upp till undertaket.

Rengörbarhet

Undertakets ytskikt ska klara rengöring som dammsugning och avtorkning med mopp. 

Åtkomlighet

På kontor behöver man ofta komma åt ledningar, ventilation, belysningsarmaturer, kablar, m m. Se till att dessa är lätta att komma åt. Demonterbara undertaksskivor underlättar för det underhåll som krävs av installationer och liknande ovanför undertaket.

Monteras istället inspektionsluckor ska de kunna stängas säkert.