Kontor

I kontor vill du i första hand uppnå god taluppfattbarhet, en behaglig rumsakustik och undvika störningar mellan arbetsplatserna i samma rum. Du kan även behöva få till en integrerad belysning med undertaket, en viss ljusreflektans hos taket, ljudisolering mot intilliggande rum och dolda installationer i taket.

Hållfasthet och stabilitet

Välj en hållfasthetsklass med hänsyn till undertakets egna tyngd och den belastning den beräknas utsättas för.

Brandpåverkan

Undertakets konstruktion ska klara brandpåverkan under utrymning. Även brandbekämpning ska underlättas.

 

Inomhusklimat

Välj undertaksskivor, konstruktion och komponenter som klarar en relativ luftfuktighet på 70 % vid +25 grader C.  

Belysning

Satsa på en tillräckligt stark allmän belysning. Den ska vara jämnt fördelad. Se till att den samordnas med den arbetsplatsbelysning som finns . Undertaket bör vara högt reflekterande. Reflektionsfaktorn bör vara minst 70 %.
Har korridoren ett mörkt ytskikt kan man kompensera med en högre styrka på belysningen och placera armaturerna så effektivt som möjligt.

Finns flyttbara bildskärmar ska armaturerna vara flexibla för att avge minsta möjliga reflexer och dämpa reflekterande ljus från undertak och väggar. Undertaket bör ha minst 70 % som reflektionsfaktor.

För belysningsrekommendation, se: 

Akustik och ljudabsorption

Efterklangstiden bör vara kort och ljudnivån låg i ett kontor. Planera akustiken med hänsyn till det antal arbetsplatser som ska finnas i lokalen. Kontorsmaskiner alstrar buller – inkludera dem i planeringen.

I ett kontorsrum för ett par, tre personer utan ljudalstrande kontorsmaskiner behövs i regel inga ljuddämpande åtgärder. Dämpning på del av tak eller vägg kan ibland vara önskvärda.

I ett större kontor för mellan 3 och 10 personer ska absorptionen vara hög. 

Gäller det ett kontorslandskap planerar du för en god hörbarhet på nära håll men för en låg hörbarhet på längre håll. Därför behövs mycket hög absorption.

I konferensrum tar du hänsyn till antalet personer. I konferenslokaler för mer än 20 personer tar man hänsyn till taluppfattbarhet, efterklang, ekoeffekter, m m. Rådgör med en akustikkonsult.

Rengörbarhet

Undertakets ytskikt ska t ex klara rengöring som dammsugning och avtorkning med med mopp. 

Åtkomlighet

På kontor behöver man ofta komma åt ledningar, ventilation, belysningsarmaturer, kablar, m m. Se till att dessa är lätta att komma åt. Genom att montera demonterbara undertaksskivor underlättas servicearbetet ovanför undertaket.

Monteras istället inspektionsluckor ska de kunna stängas säkert.

Ljudisolering

Mellan kontorsrum bör ljudisoleringen vara lika med eller mer än 40 dB. 

Planera för ljudisolering i vertikalled genom undertaket om kontorsrummet har mellanväggar eller systemväggar som avslutas vid undertaket.

Tips och tricks

I kontor kan man med fördel komplettera med väggabsorbenter och väggskärmar. För att höja trivseln och det estetiska utrycket kan man välja absorbenter med olika typer av screentryck. 

Mer läsvärt

– SBN 1980 kap 37:4 (skydd mot brandspridning)