Tillbud och arbetsskada

När det inträffar ett tillbud, en allvarlig personskada eller dödsfall på en arbetsplats har arbetsgivaren skyldighet att anmäla det till olika instanser och att utreda orsakerna till tillbudet eller olyckan. Som arbetstagare ska du anmäla det till din arbetsgivare. Tänk på att anmälan ska göras utan dröjsmål, vilket innebär att det helst ska ske redan samma dag.

a

Tillbud

Ett tillbud är en händelse som hade kunnat leda till en skada eller ett olycksfall, men som slutade väl. Det kan till exempel vara ett tungt föremål som faller ned från en hylla, men som tur var träffades ingen. 

 

a

Allvarliga tillbud

Allvarliga tillbud är sådana händelser som hade kunnat orsaka allvarliga olyckor, till exempel en byggnadsställning som rasar eller en explosion i en tom lokal.

 

a

Arbetsskada

Om man råkar ut för en olycka eller blir sjuk på grund av jobbet räknas det som en arbetsskada. Olyckor till och från jobbet är också arbetsskador.

De vanligaste arbetsolyckorna beror på ansträngande lyft och fallolyckor. Muskel- och ledbesvär som orsakats av fysisk belastning är den vanligaste arbetssjukdomen. Näst vanligast är psykiska besvär som beror på sociala faktorer i arbetsmiljön och hur arbetet är organiserat. 

a

Anmälan

Som arbetstagare
Är du arbetstagare och skadar dig eller blir sjuk på grund av jobbet ska du anmäla det till din arbetsgivare.

Din skyldighet som arbetsgivare

 1. Anmäl allvarligt tillbud, arbetsskada och allvarlig olycka till Arbetsmiljöverket
      och Försäkringskassan här:

  anmalarbetsskada.se
 2. Läs mer om vad du ska anmäla och varför här:
  av.se om anmälan av arbetsskada, dödsfall och allvarliga tillbud
 3. Vid tillbud inom undertaks- och systemmellanväggs-
      branschen kan du även anmäla det anonymt här:

  Rapportering av tillbud

När det inträffar en allvarlig personskada eller dödsfall på en arbetsplats har arbetsgivaren skyldighet att anmäla det till Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan:

Detsamma gäller skador i samband med arbetet som drabbat flera arbetstagare samtidigt och tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa.

Detta enligt arbetsmiljölagen, 3 kapitlet, § 3a.

a

Utredning

Arbetsgivaren är skyldig att utreda orsakerna till olyckor, sjukdomar och allvarliga tillbud i arbetet. Varje år ska arbetsgivaren göra en skriftlig sammanställning över det som har hänt. Sammanställningen är ett viktigt stöd i arbetet att förhindra nya olyckor och sjukdomar på arbetsplatsen.