Ventilation

Det behövs ventilation i lokaler där människor vistas för att skapa en bra luftväxling. Grundförutsättningen är att det ska vara en god luftkvalitet i sådana utrymmen. Detta ska ske genom att ny luft förs in från det fria samtidigt som fukt, lukt och hälsofarliga ämnen förs bort. Människor, maskiner och material tillför kontinuerligt vattenånga, partiklar och gaser till inomhusluften. 

Lagar och regler

För att undvika dålig lukt och mögel behöver bostäder och lokaler ha en god
ventilation. Det kan även hjälpa till att förebygga astma och allergiproblem samt
förbättra vårt välbefinnande och vår koncentrationsförmåga. Ett väl fungerande
ventilationssystem skapar ett hälsosamt och behagligt inneklimat utan att skapa
drag- eller temperaturproblem.

Flera regler ställer krav på inomhusluften:

  • Boverket ställer grundläggande krav på luftväxling och luftkvalitet i en byggnad.
  • Arbetsmiljöverket har regler om luftkvalitet och ventilation i arbetslokaler som t ex skolor, förskolor, kontor, verkstäder, m m.
  • Folkhälsomyndigheten ger ut regler om luftkvalitet och ventilation med koppling till Miljöbalken.

Tillförsel av uteluft

Grundregeln för tillförsel av uteluft är 0,35 liter per sekund och kvadratmeter utan besvärande drag. Den nya luften ska föras in i ”rena” rum där vi vistas ofta för att sedan strömma till andra rum. Slutligen ska luften föras ut från rum där luften blir mest förorenad, som i t ex kök, badrum och verkstad.

a

Basventilation och tilläggsventilation

Basventilationen behövs för att avlägsna luftföroreningar, värme och fukt från människor och eventuell fukt från byggnaden. Den kompletteras vid behov med tilläggsventilation för att kompensera försämrad luftkvalitet som orsakas av aktiviteter eller processer i lokalen.

Integration med undertaket

I en lokal kan ventilationen samordnas med undertaket. Ventilationsanläggningen förläggs ofta ovanför undertaket och dess ventiler integreras med undertaket.

De ventiler som används är vanliga till- och frånluftsdon, profiler mellan undertaksplattor eller för ändamålet särskilt anpassade produkter.

Det är antalet ventiler och dess typ som avgör effekten av den uppnådda luftväxlingen vid viss plats i rummet liksom möjligheten att få en dragfri yta på den plats man vistas.

Olika typer av integration

Kanalerna för ventilationen är i regel placerade i mellantaksutrymmet. Ventilen kan monteras med en separat upphängning till innertaket, eller placeras direkt på bärverket, som:

  • Infällda i undertaksskivor eller kassetter 
  • Specialbyggda ventiler där man ersätter hela undertaksskivan. Ventilen smälter på så sätt in i undertaket.
  • Delar av bärprofiler kan ersättas med ventilationsprofiler
  • Undertak som är tätförslutet kan anslutas. I sådana fall passerar till- och frånluften genom perforerade undertaksskivor eller smala öppningar mellan olika undertakskomponenter

Det finns alltid en stor risk för nedsmutsning runt ventilen, vilket man kan förekomma genom att omsluta ventilen med ett lättrengörligt material, som t ex plåt.

Det ställs stora krav på samordningen vid integration av ventilationsanläggning med ett undertak för att få till en godkänd funktionalitet. Ofta ställs stora krav på undertaksentreprenörernas lösningsförmåga eftersom de inte sällan kommer in i ett senare skede i installationsprocessen.

 

Tips och tricks

 Lämplig teknik och skötsel av din ventilation kan också innebära att du sparar energi och pengar.