Uppvärmning och kylning

För att skapa ett komfortabelt inomhusklimat ska byggnader tätas och värmeisoleras för att undvika ofrivillig ventilation och drag inomhus. För att åstadkomma önskad inomhustemperatur kan värme eller kyla behöva tillföras.

a

Termiskt klimat

Termiskt klimat består av två parametrar:

 • Den termiska komforten för personerna som vistas i byggnaden
 • Byggnadens påverkan av det termiska klimatet, vilket också har inverkan på dess beständighet.
a

Termisk komfort

Upplevelsen av ett rumsklimat är individuell eftersom den påverkas av individens klädsel, vikt, hälsotillstånd och rörlighet. Hur man upplever temperatur och drag i en lokal kallas för termisk komfort. 

Faktorer som kan påverka den termiska komforten är:

 • Luftens termperatur
 • Luftens fuktinnehåll
 • Riktad operativ temperatur
 • Omgivande ytors temperatur som t ex golvets temperatur
 • Hur mycket den riktade operativa temperaturen skiljer sig mellan olika punkter
 • Luftens hastighet som kan påverkas av drag eller kallras

Sedan kan även ett flertal faktorer hos själva byggnaden påverka den termiska komforten, som t ex:

 • Olika byggnadsdelars värmeisoleringsförmåga
 • Uppvärmningssystem
 • Ventilationssystem
 • Fönsterstorlekar och typ av fönster

Ett lämpligt termiskt inomhusklimat är viktigt för individens hälsa och välbefinnande. 

a

Strålningsvärme

Man upplever rumsluftens temperatur samt strålningen från föremål och från begränsningsytor (golv, väggar och tak). Strålningsvärmen medverkar till att skillnaden blir liten mellan de operativa temperaturerna i olika riktningar. Man vill ha en stabil värmezon, vilket man kan uppnå genom att t ex sänka temperaturen hos den inkommande luften samtidigt som man ökar strålningsvärmen från begränsningsytorna. Strålningsvärme används framför allt i lokaler där det är svårt att placera element (stora salar, verkstäder, etc) och där det är viktigt att få till en jämn temperatur (sjukhus, skolor och liknande).

Strålningsvärmare, eller bafflar som det också kallas, finns för infällning i undertak. Det kan monteras utanpå eller hängas i undertakskonstruktionen. De kan modulanpassas och serie- eller parallellkopplas för att på så sätt kunna regleras efter behov. Strålningsvärmare bör vara isolerad på ovansidan för att inte utrymmet ovanför undertaket ska värmas (eller kylas om det avser strålningskylare).

 

Exempel på energibesparing

Sätt att återvinna värme i en lokal är t ex att återvinna överskottsvärme från:

 • Belysningsarmaturerna i undertaket
 • Det uppvärmda vattnet från t ex kyltak