Uppvärmning och kylning

För att skapa ett komfortabelt inomhusklimat ska byggnader göras täta och värmeisoleras för att undvika ofrivillig ventilation och drag inomhus. För att åstadkomma önskad inomhustemperatur kan värme eller kyla behöva tillföras.

a

Termiskt klimat

Termiskt klimat består av två parametrar:

  • Termisk komfort för personerna som vistas i byggnaden
  • Påverkan från det termiska klimatet på själva byggnaden

Det termiska klimatet har också inverkan på byggnadens beständighet.

a

Termisk komfort

Upplevelsen av ett rumsklimat är individuell eftersom den påverkas av individens klädsel, vikt, hälsotillstånd och rörlighet.

Med termisk komfort menas hur ett utrymme upplevs med avseende på temperatur och drag.

De faktorer som påverkar den termiska komforten är:

  • Riktad operativ temperatur
  • Omgivande ytors temperatur som t ex golvets temperatur
  • Hur mycket den riktade operativa temperaturen skiljer sig mellan olika punkter
  • Luftens temperatur
  • Luftens fuktinnehåll
  • Luftens hastighet som kan påverkas av t ex drag eller kallras
  • Luftens renhet

Ett flertal faktorer hos byggnaden påverkar den termiska komforten såsom värmeisoleringsförmåga hos olika byggnadsdelar, fönsterstorlekar, uppvärmningssystem, ventilationssystem, m m.

Ett termiskt inomhusklimat är viktigt för individens hälsa och välbefinnande. 

a

Strålningsvärme

Man upplever rumsluftens temperatur samt strålningen från föremål och från begränsningsytor (golv, väggar och tak). Strålningsvärmen medverkar till att skillnaden blir liten mellan de operativa temperaturerna i olika riktningar. Man vill ha en stabil värmezon, vilket man kan uppnå genom att t ex sänka temperaturen hos den inkommande luften samtidigt som man ökar strålningsvärmen från begränsningsytorna. Strålningsvärme används framför allt i lokaler där det är svårt att placera element (stora salar, verkstäder, etc) och där det är viktigt att få till en jämn temperatur (sjukhus, skolor och liknande).

Strålningsvärmare, eller bafflar som det också kallas, finns för infällning i undertak. Det kan monteras utanpå eller hängas i undertakskonstruktionen. De kan modulanpassas och serie- eller parallellkopplas för att på så sätt kunna regleras efter behov. Strålningsvärmare bör vara isolerad på ovansidan för att inte utrymmet ovanför undertaket ska värmas (eller kylas om det avser strålningskylare).

 

Exempel på energibesparing

Det finns undertakslösningar där frånluften (den luft som ventileras ut från rummet) används för att återvinna överskottsvärme från belysningsarmaturerna. Även kyltak och kylbafflar som med hjälp av vatten tar hand om överskottsvärme från lokaler, kan sammankopplas med system för återvinning av värmen ur det uppvärmda vattnet. Dessa metoder för att återvinna värme är viktiga för att spara energi och hålla nere kostnaderna för driften (uppvärmning).

Fakta

En godtagbar termisk komfort i ett bostadsrum uppnås normalt vid uppvärmning med radiatorer eller golvvärme underförutsättning att lufthastigheten i rummet inte överstiger 0,15 m/s under uppvärmningssäsongen, fönster och dörrar utgör mindre än 40 % av rummets ytterväggarea och att yttemperaturen på golvet är lägst 16 °C (18 °C för badrum). Om man vid projekteringen inser att dessa förutsättningar inte kommer att uppfyllas får man istället beräkna den riktade operativa temperaturen, i rummets vistelsezon och yttemperaturen på golvet, för att säkerställa att aktuellt utförande uppfyller BBR:s krav på termisk komfort enligt avsnitt 6:42.

Källa: Boverket.se