Industrilokaler

Produktion förknippas ofta med buller, slamriga miljöer och stökig trafik. Ett oväsen som kan försvåra arbete och kommunikation.

I industrilokaler och andra typer av produktionslokaler behöver du

  • Dämpa ljudnivån i lokalen
  • Minska efterklangstiden och styrkan på ljudreflexer
  • Få till en god taluppfattbarhet
  • Öka dämpningen på avstånd
  • Få till erforderligt brandmotstånd
  • Samordna värmeisolering med taket
  • Integrera belysning och ventilation i taket

Hållfasthet

Ta hänsyn de mekaniska och dynamiska påkänningar som undertaket kan bli utsatt för. I vissa industrilokaler kan även smuts som oljehinnor, damm och liknande ge en extra belastning på undertaket. 

Välj hållfasthetsklass med hänsyn till undertakets egna tyngd och förväntad belastning.

Säkerställ god stabilitet. Utsatta undertakselement bör skyddas med t ex sträckmetall. 

Brandtålighet

Undertakskonstruktionens bärförmåga ska klara brandpåverkan under utrymning. Brandbekämpningen ska kunna underlättas. 

Välj en konstruktion vars bärförmåga klarar brandpåverkan under 10 minuter.

Inomhusklimat

Produktionen i vissa lokaler kan orsaka mycket damm och smuts.liksom hög eller mycket hög lufttemperatur.

I lokaler där kemiska och biologiska processer med fuktutveckling pågår kan korrosiv påverkan uppstå.

Välj därför undertakskonstruktion som kan klara en förväntad relativ luftfuktighet och lufttemperatur i en aggressiv miljö.

Åtkomlighet

Se till att det går att underhålla installationer och rensa ventilationskanaler ovanför undertaket.

Rengöring

Välj ytskikt på undertaksskivor och komponenter med hänsyn till den rengöring som behövs.

 

Akustik

I en industrilokal är oftast inredningsmoduler av hårda material. Detta bidrar till att buller reflekteras i lokalen. Kartlägg därför vilka ljud som alstras och hur de alstras och breder ut sig för att bestämma vilka åtgärder som behöver sättas in. Målet är att uppnå en godtagbar akustik på alla arbetsplatser.

Förutom undertaket kan ljudnivån sänkas med hjälp av skärmar, vibrationsdämpning och åtgärder på ljudkällorna. Bafflar kan ibland vara ett alternativ till ljudabsorbenter över hela takytan.

Bafflar har i regel god absorptionsförmåga vid låga frekvenser och är lätta att montera i industrilokaler.

Bedöm från fall till fall hur ljudabsorbenterna ska fördelas på tak och väggar i förhållande till kostnad och effektivitet.

Belysning

Fördela en allmän belysning över hela takytan. Samordna den med lämplig arbetsplatsorienterad belysning. Denna är beroende på arbetsuppgifter och typ  av arbetslokal. 

Vid måttliga krav på seendet kan belysningsstyrkan vara 300 – 500 lux på arbetsplatsen och 200 i rummet, med genomsnittskrav på seendet 1 000 lux på arbetsplatsen och 300 i rummet och med stora krav på seendet 2 000 lux på arbetsplatsen och 500 i rummet.

Välj ytskikt med minst 70 % reflektionsfaktor

Ventilation

Ta hänsyn till pendelplaceringen vid utplacering av don för ventilation redan i tidig projektering. Ventilationens don ska motsvara de krav som gäller för undertaket.

Värmeisolering

Förebygg risken för kondens i mellantaksutrymmet. Eventuella fuktangrepp kan leda till korrosionsskador på bärprofiler, komponenter och tillbehör.