Korridorer och trapphus

Vid val av undertak till korridorer och trapphus.

Använd undertak till korridorer och trapphus när du behöver:

  • Dämpa ljudnivån i lokalen
  • Dämpa ljud från rum kopplade till korridoren
  • Dämpa ljud från installationer i utrymmet mellan undertak och tak
  • Ett bra motstånd mot brand
  • Dölja ev installationer i taket
  • Integrera belysning med taket
  • Få till ett visst estetiskt utseende

Hållfasthet och stabilitet

Ta hänsyn till de belastningar som kan bli på undertakets konstruktion vid underhållsarbete av installationer mellan undertak och tak. Vid underhållsarbete behöver du ofta låta flytta en eller flera stegar längs med ett längre parti. Välj därför en hållfasthet på undertaket som håller för undertakets tyngd och förväntade belastning. 

I den här typen av utrymmen finns en ökad risk för skador och åverkan. Välj därför undertak efter den grad av synliga defekter som kan accepteras. Vissa typer av undertaksskivor är tåligare än andra.

Vid inspektion eller underhåll kan flera dela av undertaket behöva plockas ner helt eller delvis samtidigt. Undertaket ska i sådana lägen inte förlora något av sin stabilitet.

Brandpåverkan

Undertakets konstruktion ska klara brandpåverkan under utrymning. Även brandbekämpning ska underlättas.

Välj godkända bärprofiler och fästdon för att undvika ras och fallande undertaksskivor. Brandbekämpningen försvåras av sådant som belamrar golvet. Ett rimligt krav kan vara att konstruktionen sitter kvar under minst 10 minuters brandpåverkan, och inte ramlar ner under tiden.

Även korridorer som inte är utrymningsvägar bör ha uppfylla samma brandtekniska krav. Detta gäller även för de komponenter som armaturer, ventilationsdon, inspektionsluckor, m m.  

Endast om undertaket är monterat så att det täcker hela takytan uppnås den tändskyddande förmåga som undertaket anges ha. I övrigt ska undertaket ha monterats enligt de typgodkännanden som gäller.

Inomhusklimat

Välj undertaksskivor, konstruktion och komponenter som klarar en relativ luftfuktighet på 70 % vid +25 grader C.  

Belysning

Satsa på en jämnt fördelad allmän belysning. Undertaket bör vara högt reflekterande. Reflektionsfaktorn bör vara minst 70 %. 

 

Har korridoren ett mörkt ytskikt kan man kompensera med en högre styrka på belysningen och placera armaturerna så effektivt som möjligt.

Akustik och ljudabsorption

Vissa korridorer kan ge upphov till starka ljud. I sådana fall kan du komplettera med väggabsorbenter.

Rengörbarhet

Undertakets ytskikt ska t ex klara rengöring som dammsugning och avtorkning med med mopp. Utsätts undertaket för beröring vid t ex underhåll ska det även tåla våtrengöring.

Åtkomlighet

I korridorer behöver man ofta komma åt ledningar, ventilation, belysningsarmaturer, kablar, m m. Se till att dessa ska vara lätta att komma åt. Genom att montera demonterbara undertaksskivor underlättas servicearbetet ovanför undertaket.

Monteras istället inspektionsluckor ska de kunna stängas säkert. Inspektionsluckorna ska kunna våtrengöras.

Fakta

Porösa undertaksskivor blir lätt smutsiga och skadade vid regelbunden beröring. De kan även vara svåra att rengöra.

Tips och tricks

Vid projektering och montering undvik korridorskivor som är längre än 1800 mm. Längre skivor blir svårhanterliga.

Mer läsvärt

– SBN 1980 kap 37:4 (skydd mot brandspridning)