Brister och fel

Ibland kan oönskade effekter uppstå på undertakslösningar på grund av bristfällig projektering, olämpligt materialval, olämplig typ av konstruktion, felaktigt utfört arbete, undermålig kontroll eller olämplig användning. 

a

Projektering

Fördyringar, förseningar, försämrade önskade klimateffekter, försämrad drift och ett svårare underhåll är exempel på konsekvenser som kan uppstå när samordningen mellan olika yrkesgrupper inte har fungerat i ett projekt eller när produkter inte kombineras korrekt.

För att projektet ska bli rätt från början bör korrekt materialval göras redan i arkitektens föreskrift. Vidare bör specialistkompetens som en undertaksentreprenör kopplas in i ett tidigt skede.

Undertaksentreprenören anlitas ibland väl sent i projektet, vilket gör att man tappar en del av de fördelar som en tidigt koordinerad lösning i regel medför.

a

Installation och montage

Genom att anlita auktoriserade undertaksentreprenörer (se sidan Säkert undertaksäkerställs hög kompetens och kvalitet på genomfört arbete samt en sund affärsmässig verksamhet.

 

Akustik

Målning av porösa ljudabsorbenter på plats: Ska undvikas. Det kan leda till försämrad absorption.
Överhörning mellan två intilliggande utrymmen med mellanväggar som går upp till undertak men inte upp till innertak: Sådan ljudöverföring kan undvikas genom att använda ljudabsorbenter av viss tjocklek och täthet, ljudtät anslutning mellan vägg och undertak och ökad ljudabsorption i mellantaksutrymmet. Bärverket kan ev behöva kapas vid mellanväggen för att inte leda ljud.
Skrammel hos lätta och täta undertaksskivor: Tryckförändringar kan uppstå när dörrar stängs i mindre utrymmen. Använd clips eller andra typer av beslag för att hålla plattor eller kassetter på plats.

Belysning

Obehaglig bländning i lokalen: Stora skillnader i luminans kan uppstå med undertak med låg reflektionsfaktor, som med mörka undertak. 

 

Brand

Undertak som monteras på annat sätt än vad som angivits eller har vissa komponenter med sämre tändskyddande förmåga: Undertakets tändskyddande förmåga upphör.
Ommålade komponenter: Kan försämra undertakets brandklass.
Undertak som inte täcker hela takytan: Undertakets tändskyddande förmåga upphör.
Integrerade installationer, som belysningsarmaturer, som sjunker in i underlaget: Det kan påverka porösa material i undertaket och medföra att säkerhetsföreskrifter inte längre efterlevs.

Hållfasthet och beständighet

Krav på större hållfasthet: Tänk på att porösa ljudabsorbenter i regel är känsliga för slag och stötar. Förse ljudabsorbenterna med trådnät, perforerad plåt, gles träpanel eller liknande.
Svaga punkter i en undertakskonstruktion: Säkerställ alltid den svagaste punkten för att undvika skador, ras och haveri. Använd alltid infästningar och upphängningsanordningar som garanterar tillräcklig hållfasthet med hänsyn till underlaget, undertakets tyngd och dess förväntade belastning.
Korrosion: Kan uppstå på beslag mellan undertak och bärverk vid fukttillslag. Undertaket kan bli svårt att demontera.
Kondens i mellanutrymmet (ovanför undertaket): Kan uppstå vid varm och fuktig inomhusluft i t ex våtutrymmen. Se till att ventilera mellantaksutrymmet eller undvik övertryck.

Smutssamling

Smuts, mögel och fukt:

Bidrar till lukt och påverkar materialet.

Det blir ofta smutsigt vid ventiler. 

Smuts flyttas i regel från varmare ytor till kallare.  Materialet smutsas då ner beroende på graden av statisk elektricitet och ytans struktur. 

Låg relativ fuktighet i lokalen kan öka den statiska elektriciteten och bidra till att undertaket blir nedsmutsat. 

 

 

Tryckförändringar

Skrammel hos lätta och täta undertaksskivor: Små som stora tryckförändringar kan ge upphov till vibrationer hos lätta och täta ljudabsorbenter, som t ex när dörrar stängs i mindre utrymmen. Använd clips eller andra typer av beslag för att hålla plattor eller kassetter på plats.
Försämrad stabilitet Tryckförändringar kan uppstå vid bristfällig montering, vilket på sikt kan påverka konstruktions stabilitet.

 

Ventilation

Problem med luftfördelning: Störningar kan uppstå när tilluftsventiler befinner sig över bafflar eller rastertak liksom närbelägna belysningsarmaturer. Säkerställ också att inte heller springor i undertaket i närheten av tilluftsventilerna påverkar luftrörelsen.

Utseende

Kantavvikelser:

Kan försämra utseendet. Det kan t ex uppstå om vissa undertaksskivor är sneda eller inte är rätvinkliga. Även dåliga anslutningar mellan undertakskomponenter och t ex ventiler påverkar utseendet.

Ojämna väggar: Avslöjas ofta när man sätter upp väggprofilerna. Använd gärna skuggprofiler för att dölja dessa ojämnheter.

Värme

Ojämn temperatur i lokalen: Kan uppstå när värme fördelas jämnt över hela undertaksytan. Kompensera för kylan som kommer från fönster och kalla ytterväggar.
Kallras: Kan uppstå när ventiler blir olämpligt utplacerade och bidrar till att luftflödet i lokalen påverkas negativt.

Värmeisolering

Försämrad värmeisoleringsförmåga: Kan uppstå när fästanordningar perforerar lufttätningen hos ett värmeisolerande undertak.
Cookie-samtycke med Real Cookie Banner