Brister och fel

Ibland kan oönskade effekter uppstå på undertakslösningar på grund av bristfällig projektering, olämpligt materialval, olämplig typ av konstruktion, bristfällig kontroll eller olämplig användning. 

Projektering

Bristande samordning mellan olika yrkesgrupper liksom dålig samordning mellan integrerade produkter och system leder lätt till fördyringar och förseningar vid byggandet och sämre funktion vid drift samt svårare underhåll.

Arkitekten gör en föreskrift, där det är viktigt att korrekt materialval görs. Det är därför viktigt att undertaksentreprenören kopplas in i ett tidigt skede, vilket skapar förutsättning för att projektet blir rätt från början.

Undertaksentreprenören anlitas ibland väl sent i projektet, vilket gör att man tappar en del av de fördelar som en tidigt koordinerad lösning i regel medför.

Installation och montage

Genom att anlita auktoriserade undertaksentreprenörer – de som innehar Säkert undertak-auktorisation – säkerställs hög kompetens och kvalitet på genomfört arbete samt en sund affärsmässig verksamhet.

 

Akustik

Undvik att placera ångspärrar, som är ett tätt ytskikt, framför ljudabsorbenterna. Ångspärrarna kan i så fall ödelägga en ljudabsorbents absorptionsförmåga.

Undvik att att byggplatsmåla porösa ljudabsorbenter, vilket också kan leda till försämrad absorption.

Undertak över två intilliggande utrymmen, med mellanväggar som inte ansluts till bjälklaget, kan påverka ljudöverföringen mellan rummen. Motverka eventuell överhörning med ljudtät anslutning mellan vägg och undertak, se till att ljudabsorbenterna har adekvat täthet och öka ljudabsorptionen i mellantaksutrymmet.

Skrammel kan uppstå redan vid små tryckförändringar hos lätta och täta undertaksplattor när dörrar stängs i små utrymmen. Här kan clips eller andra typer av beslag hjälpa till att hålla undertaksplattorna eller kassetterna på plats.

 

Ventilation

När tilluftsdon placeras över t ex baffel- eller rastertak kan problem uppstå. Luftfördelningen störs nämligen. Även belysningsarmaturer,  i närheten av tilluftsdon kan påverkas. Luftrörelsen kan även påverkas av springor och öppningar i undertaket .

Belysning

Mörka undertak och tak med låg reflektionsfaktor kan bidra till stora luminansskillnader och kontraster och på så sätt skapa obehaglig bländning i lokalen.

Tilluftsström i närheten av lysrörsarmaturer kan förändra ljuskulören hos källan.

Brand

Vid montering av armatur mot poröst material kan armaturens distansanordning sjunka in i underlaget så att säkerhetsföreskrifterna inte längre efterlevs.

Ett undertaks tändskyddande egenskap upphör om undertaket inte täcker hela takytan. Detsamma gäller om undertakets komponenter har sämre tändskyddande förmåga eller om andra bärprofiler och andra monteringssätt används än vad som förutsatts vid typgodkännandet.

Ommålade undertaksplattor och andra komponenter kan försämra undertakets ytskiktsklass.

Hållfasthet

Porösa ljudabsorbenter har ofta låg slag- och stöthärdighet. Vid krav på större hållfasthet bör ljudabsorbenter förses med trådnät, perforerad plåt, gles träpanel eller liknande. Gipsskivors hållfasthet nära armaturer kan påverkas. Då kan skruven lossna från sitt fäste och armaturen ramla ner.

Vidta nödvändiga åtgärder för att säkra den svagaste länken i en konstruktion för att undvika ras av ett undertak. Använd fästdon som garanterar tillräcklig hållfasthet med hänsyn till takets egna tyngd, förväntande belastning och undertakets material.

Tryckförändringar

Ibland kan bristfällig montering påverka lätta undertaksplattor, så att de lyfts från bärverket vid tryckförändringar i lokalen. Detta kan skapa buller och på sikt en försämrad stabilitet i undertakets konstruktion. Tryckförändringar, även små, kan ge upphov till vibrationer hos lätta och täta ljudabsorbenter. Vibrationer och skrammelljud kan uppstå när dörren stängs i ett mindre utrymme. Genom att använda clips eller liknande kan man säkerställa att undertaksplattorna är fixerade.

Genom att se till att det finns perforerade väggprofiler eller raster och belysningsarmaturer kan tryckdifferenser undvikas. Observera att ett undertak med sådan öppningar inte längre uppfyller kravet på tändskyddande beklädnad.

 

Smutssamling

Smuts, mögel och fukt kan bidra till lukt och påverkan av material.

Vid ventilationsdon samlas vanligen smuts.

Kall luft kan komma i direktkontakt med delar av undertaket om värmeisoleringen inte täcker hela undertaks ytan eller är bristfälligt utförd. Smuts kan därför flyttas från en varmare yta till den kallare och smutsa ner materialet. Även låg relativ fuktighet i lokalen kan öka den statiska elekticiteten och bidra till att nedsmutsningen av undertaksytor ökar.

Värme

En jämnt fördelad värme över hela undertaksytan kan skapa ojämn temperatur i lokalen. Placera varmluftsaggregat så att de kompenserar kyla från fönster och kalla ytterväggar. 

Olämpligt placerade ventiler kan bidra till att luftflödet i lokalen påverkas negativt och skapa kallras.

Beständighet

Ibland kan korrosion, genom att fukt bildats, på beslag mellan undertak och bärverk medföra att det blir svårt att demontera undertaket.

Ventilera mellantaksutrymmet för att undvika att varm och fuktig inomhusluft i t ex våtutrymmen skapar kondens mot ovanliggande bjälklag mot yttertak eller kallt utrymme.

Värmeisolering

En försämrad värmeisoleringsförmåga kan uppstå om fästanordningar perforerar den invändiga ång- eller lufttätning hos ett värmeisolerande undertak.

Utseende

Om måttsamordning mellan takelement och ventilationsdon saknas kan det resultera i kantavvikelser. Dessa försämrar utseendet. Det gör även undertaksplattor som avviker när det gäller t ex ytskikt och rätvinklighet.

Vid uppfästning av t ex väggprofiler avslöjas väggens eventuella ojämnheter. Använd gärna skuggprofiler för att öka möjligheten att dölja dessa ojämnheter.