Åtkomlighet och flexibilitet

Åtkomlighet: För underhåll av installationer

För att bevara de funktioner ett undertak har krävs i allmänhet regelbundet underhåll av enskilda komponenter. Glödlampor och ljusrör kan behöva bytas, ventiler justeras och skyltar, högtalare och spotlights kan behöva flyttas på. 

Platser som ofta inspekteras ska förses med lämpligt placerade inspektionsluckor eller öppningar.

Det blir lättare att sköta och underhålla komponenter och installationssystem om undertaket eller delar av detta är demonterbart. Med demonterbart undertak avses en konstruktion som kan tas bort och monteras igen utan att det uppstår bestående skador på omgivande konstruktioner.

Demonterbarhet kan delas in i tre grupper:

  • Ej demonterbart
  • Delvis demonterbart
  • Helt demonterbart

Om en eller flera arbetsplatser i en lokal flyttas kan vissa funktioner i undertaket behöva ändras. Antalet armaturer, deras placering och riktning kan behöva anpassas till förändrade krav. Ljudabsorberande bafflar kan behöva flyttas på grund av att bullrande maskiner flyttats bort eller kommit till.

Undertakssystem underlättar komplettering av arbetsplatser med uttag för el och belysning.  

Flexibilitet

Med ett flexibelt undertak kan rummets utseende lätt förändras. Genom att byta ut undertaksskivor till dekorativa inredningsdetaljer – som raster, armaturer eller dekorplattor – kan man på ett enkelt sätt ge rummet en ny karaktär. 

Flexibiliteten kan byggas ut till att omfatta flera rum. I anslutning till flyttbara mellanväggar kan man projektera undertak med tanke på en framtida utbyggnad.

Vid dålig måttsamordning mellan belysning och levererat undertak kan flexibiliteten bli åsidosatt. I sådana fall monterar man armaturen utanpå, istället för att integrera den med undertaket. Utanpåliggande montering begränsar flexibiliteten då den blockerar delar av undertaket.