Krav och märkning

Kraven som ställs på undertak

Enligt AMA Hus 14 ska ljudabsorbenter uppfylla kraven för absorptionsklass enligt SS-EN ISO 11654. AMA Hus står för Allmän material- och arbetsbeskrivning för husbyggnadsarbeten och ges ut av Svensk Byggtjänst. 

Undertak ska vara märkta med uppgift om:

 • Fabrikat
 • Typ
 • Ytbehandling
 • Brandklass
 • Ljudabsorptionsfaktor
 • Förfarande vid demontering

Demonterbara delar av undertak ska vara markerade.

 

Krav på utförande

Kvalitetskrav på färdigt undertak

Undertaksskivor, plattor eller paneler i undertak ska vara fixerade i sitt läge så att de inte lyfts, skallrar eller rubbas vid snabba tryckförändringar.

Undertakskonstruktionen ska ha en sådan stabilitet att om undertaksskiva, platta eller panel demonteras får inte angränsande delar av undertaket glida i sidled.

 

Infästning av fästdon

Spik, skruv eller liknande till produkter och byggnadsdelar av metall ska vara av samma material eller ha samma yta. Dold spikning ska utföras så att inga märken syns i den färdiga ytan.

Montering ska utföras med dolt eller synligt bärverk eller genom mekansisk infästning. Mekanisk infästning ska utföras med fästbleck eller med varmförzinkad dyckert i de fall fästbleck inte kan appliceras. Fästbleck ska fästas med skruv.

 

Nedhängda undertak

Enligt AMA Hus 14 ska nedhängda undertak enligt SS-EN 13964:2004 vara CE-märkta och åtföljas av en prestandadeklaration.

Undertak ska ha CE-märkning på montage-, stom- och undertaksenheter. Se nedan.

 

CE-märkning

Byggprodukter som säljs inom EU sedan 1 juli 2013, och som ingår i byggnadsverk, ska vara CE-märkta och ha en prestandadeklaration.

CE-märkning gör det smidigare för kunder inom Europas gränser att välja, jämföra och spåra produkter utan krav på nationell märkning eller kontroll av det som inkluderas i CE-märkningen.

Bokstäverna CE är en förkortning för ”Conformité Européenne”, vilket betyder ”i överensstämmelse med EG-direktiven”.

Den tekniska produktstandarden för undertak redovisas vanligen i enlighet med den europeiska produktstandarden EN 13964. Standarden täcker alla typer av produkter och material som kan finnas i ett undertak. Det avser t ex gipsplattor, metallkassetter, träpaneler och mineralull liksom bärverk och montagetillbehör.

Alla undertaksleverantörer på den europeiska marknaden måste rätta sig efter samma standard, vilket leder till en harmoniserande rapportering av olika produktegenskaper. Detta underlättar för konsulter, arkitekter, inköpare och montörer vid jämförelse av olika undertak.

 

EN 13964 Undertaksskivor Bärverk Undertakssystem
(skivor + bärverk)
Skall deklareras
 • Reaktion vid brand­påverkan
 • Avgivning av formal­dehyd
 • Reaktion vid brandpåverkan
 • Reaktion vid brandpåverkan
 • Avgivning av formaldehyd
Vid deklaration är standarden EN 13964
 • Ljudabsorption
 • Värmeisolering
 • Båjhållfasthet
 • Beständighet (gäller korrosion av metall­undertak)
 • Splitter (gäller endast för ömtåliga material)
 • Lastkapacitet
 • Korrosionsbeständighet
 • Annat
 • Brandsäkerhet
 • Ljudisolering
 • Slagtålighet
EN 13964 rekommen­deras vid deklaration men är inte standard
 • Ljusreflektion
 • Färgdefinition
 • Glanstal

 

Standarden specificerar vilka testmetoder som ska användas, hur resultaten ska tolkas och vilka klassificeringar som kan användas. De flesta testmetoderna, som t ex mätning av ljudabsorption, inkluderas även i andra standarder som tillämpas avseende byggprodukter och alltså inte bara till undertak.
 
Kraven i standarden kan tillämpas på såväl enstaka produkter eller kompletta undertaksystem. Alla kravspecifikationer kan dock inte tillämpas för alla produkter. En enskild bärverksprofil kan inte CE-märkas för ljudabsorption. För metallprofiler mäts mekaniska egenskaper, korrosion och brandsäkerhet. En enskild profil eller undertaksplatta kan inte heller CE-märkas för ljudisolering. Det redovisas för hela undertakssystemet.
  

SIS: Undertakssystem

Kommittén för Undertaksystem, SIS/TK 194 påbörjades 1991 i syfte att följa och påverka det då nya CEN-arbetet på området.

Målet för kommittén är att verka för att standarder för undertakssystem är relevanta och lätta att använda. Målgruppen för dessa standarder är tillverkare, arkitekter, konsulter, entreprenörer och också brukare vissa fall.

En viktig standard är SS-EN 13964 ”Undertak – krav och provning”, som ligger till grund för CE-märkning för undertakssystem och enskilda undertaksprodukter. Undertak som består av membran som spänns upp mellan väggarna omfattas av en annan standard, SS-EN 14716 ”Undertak – krav och provning”.