Storkök och restauranger

Buller och höga ljud är vanligt i storkök och restaurangmiljöer. Moderna storkök och restauranger har utrustning och arbetsmoment som genererar störande ljud och höga ljudnivåer. Här vill du i första hand dämpa ljudnivån och ha ett undertak som uppfyller kraven på god hygien.

Du behöver

  • Dämpa ljudnivån
  • Öka dämpningen av ljud på avstånd
  • Möjliggöra samtal
  • Få till rengörbara undertak
  • Kunna integrera installationer i taket
  • Få till till ett lämpligt brandmotstånd
  • Uppnå ett lämpligt ljudklimat för att undvika trötthet, hörselskador, m m

Hållfasthet

Välj hållfasthetsklass med hänsyn till undertakets egna tyngd och förväntad belastning.

Undertaket ska inte förlora sin stabilitet när en eller flera komponenter i konstruktionen plockas ner i samband med underhåll av installationer i mellanutrymmet mellan undertak och tak.

Undertaket ska också kunna behålla sin stabilitet vid högtryckstvätt.

Brandtålighet

I kök är brandsrisken stor i och med att fettansamlingar skapas i kanaler, takkonstruktioner och andra installationer.

Undertakskonstruktionen ska klara brandpåverkan under utrymning. Brandbekämpningen ska kunna underlättas. 

Välj därför ytskikt klass 1 (tändskyddande beklädnad) och konstruktion vars bärförmåga klarar brandpåverkan under 10 minuter.

Inomhusklimat

Välj en undertakskonstruktion som klarar en miljö med hög nedsmutsning, inomhusluft med damm- och fettpartiklar, hög relativ luftfuktighet och temperatur. Här är risken för tillväxt av bakterier och mögel stor.

Ombesörj god ventilation, så få skrymslen som möjligt i undertakskonstruktionen och regelbunden rengöring. 

Åtkomlighet

Se till att det går att underhålla installationer och rensa ventilationskanaler.

Rengöring

Undertak i storkök och restauranger ska tåla regelbunden rengöring. Beroende på behov tvättas undertaket med våtrengöring med trasa, mopp eller vattentryck.

S k hygienabsorbenter är utformade för att undvika inträngning av damm- och fettpartiklar. 

Finns särskilda hygieniska krav vid livsmedelshantering ska undertaket kunna spolas av.

Akustik

Verksamheten ofta är starkt bulleralstrande. Välj därför lämpligt material med tanke på krav på bullerdämpning, brandsäkerhet, hygien och rengörbarhet. 

Belysning

Fördela den allmänna belysningen jämnt under undertaket och en belysningsstyrka på 200 – 300 lux. Reflektionsfaktorn på ljudabsorbenternas ytskikt bör vara minst 70 %. 

Ventilation

Ta hänsyn till pendelplaceringen vid utplacering av don för ventilation redan i tidig projektering. Ventilationens don ska motsvara de krav som gäller för undertaket.

Fakta

Det är arbetsgivarens ansvar att ljudnivån på restaurangen hålls inom rimliga gränser. Redan i byggfasen bör man dock skapa förutsättningar för att begränsa ljudspridningen genom att utforma och inreda lokalerna på ett bra sätt. Det gäller både i kök, diskrum och måltidslokaler samt lokaler där man spelar musik. 

Tips och tricks

  • Samla alla ljudkällorna i köket på ett ställe, om möjligt.
  • Vid tveksamheter rådgör med expert på miljö och hälsa i din kommun.