Montera ett undertak

Även om det finns olika varianter av undertakskonstruktioner innehåller monteringen normalt ett visst antal steg – oavsett vilken konstruktion som ska monteras.

Undertaksmontage görs i flera steg och planeras före uppstart: 

 • Upprättande av en KMA-pärm (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) med bl a riskanalys och egenkontroll-blad
 • Inspektion och mätning på plats
 • Kontroll av underlag för infästningar
 • Planering av arbetet och hur plattorna skall fördelas/placeras
 • Mätning, markering av montagelinjer för profiler
 • Montage av bär- och tvärprofiler
 • Montage och tillpassning av undertaksplattor
 • Efterkontroll

 Montaget skall dock alltid följa leverantörens anvisningar för valt system.

Planering

Undertakets konstruktion sedd rakt framifrån

En undertakskonstruktion består av ett bärverk, undertaksskivor, tillbehör och komponenter.

Hur ett undertak och dess komponenter ska placeras i en lokal bör noggrant planeras före monteringen. Planeringen är extra viktig eftersom undertaket är en produkt som ska hantera olika funktioner för en lokal och därför involverar flera samarbetspartner inom olika branscher med olika behov.

Dels ska komponenter som belysning och ventilationsanordningar integreras med undertaket och hamna på rätt plats, dels får t ex elkablar, rörledningar och ventilationskanaler inte kollidera med undertakskonstruktionen eller blockera inspektionsluckorna.

Centrisk montering

Vid centrisk montering av ett undertak fördelas lister och mindre passbitar lika på båda sidor av rummet. Tilläggsplattor kan användas om rummets dimensioner kräver det. Storlek och placering av dessa kan variera.

Innan rumshöjden fastställs, kontrollera att:

 • Utrymmet ovanför fönster och dörrar är tillräckligt
 • Installationer ovanför undertaket kan bli åtkomliga
 • Monteringshöjden ovan undertak är tillräcklig för montering och demontering av undertaksskivor och komponenter

Markera den avsedda rumshöjden med hjälp av nivelleringsanordning. Att mäta från golv eller innertak är olämpligt.

Bestäm plats för:

 • Belysningsarmaturer
 • Ventilationsdon
 • Högtalare
 • Inspektionsluckor
 • Sprinkler
 • Trappöppning
 • Ev skyltar och liknande
 • Med mera

Allmänt om montering

I allmänhet följer monteringsanvisning med leveransen av undertaket om hur monteringen av undertaket ska gå till.

Anvisningarna begränsas i regel till att gälla hopmonteringen av konstruktionen och saknar oftast anvisningar om infästning till olika väggkonstruktioner, innertak eller andra undertakssystem.

Undertakets stabilitet och hållfasthet beror till stor del på hur väl undertaket är monterat.

Underdimensionerade och dåligt monterade fästanordningar försämrar undertakets funktion och utgör en säkerhetsrisk för människor som vistas i lokalen. Redan vid haveri hos en enda infästning kan överbelastning uppstå i konstruktionens fästanordningar. Resultatet kan bli ett fortskridande ras som kan leda till att hela konstruktionen havererar.

Ta alltid till säkerhetsmarginaler för att förhindra haverier.
 

Att montera ett undertak

Undertak kan monteras dikt eller nedhängt.

Diktmontering: Sker direkt mot bjälklaget, träreglar eller metallprofiler. 

Nedhängd montering: Vid nedhängd montering används bärprofiler som pendlas från bjälklaget eller sätts fast på väggar med hjälp av en väggprofil. En kombination av dessa kan förekomma.

Lätta undertaksskivor och stansade eller pressade raster läggs direkt på längs- och tvärgående bärprofiler. Även kassetter, ramar, kabelrännor och andra metallprofiler används för uppläggning av undertaksprodukter.

Vid nedhängd montering ska undertaket kunna justeras i efterhand i horisontalled. Arbetet underlättas om pendlar eller andra upphängningsanordningar är reglerbara i höjdled. Exempelvis kan pendlarna förses med fjäderlås eller också kan upphängningsanordningen kapas och bockas till rätt längd. Den färdigjusterade hängaren säkras.

Välj tillbehör, c-avstånd och monteringssätt med hänsyn till:

 • Undertakskonstruktionens egenvikt
 • Beräknad belastning (hållfasthetsklass)
 • Brandtekniska krav
 • Materialegenskaper
 • Bärande bjälklagets eller väggens material och bärighet
 • Lokalens temperatur, fuktighet och ev påverkan från inomhusklimatet

Täta noga anslutningen mellan undertak och mellanväggar om det finns krav på hög ljudisolering.

Se till att :

 • Det finns plats för materialupplag och förarbete
 • Utrymningsvägar hålls fria så att personal kan sätta sig i säkerhet vid fara
 • Bärprofiler hindras från att röra sig i sidled
 • Fästdon, som monteras i grupp, blir jämnt belastade
 • Undertaksskivor som spacklas placeras så att dess långsidor ligger parallellt med infallande dagsljus
 • Undertaksprodukter dammas av efter monteringen

Bearbetning

Undertak med färdig yta är i allmänhet inte avsett att bearbetas på byggplatsen. Däremot behövs passning göras till anslutande byggnadsdelar, håltagning för armaturer, ventilationsdon, m m. Arbetet utförs i regel med lätta handverktyg eller specialverktyg enligt undertaksleverantörens anvisningar.

Vissa ytbehandlade produkter kräver extra varsamhet vid eventuell bearbetning så att sprickor och repor inte uppstår på den färdiga ytan. Förebygg även skevhet hos den färdiga produkter. Perforerade kassetter ska t ex kapas och klippas med för ändamålet lämpliga verktyg och av specialutbildade montörer.

Under monteringen av undertaket görs kontinuerliga kontroller: 

 • Profilerna ska vara raka raka och ha monterats på rätt höjd
 • C-avstånden stämmer överens
 • Ljudabsorbenterna/undertaksskivorna ligger rakt och i linje med varandra
 • När det gäller demonterbara undertaksplattor ska de vara enkla att demontera

Genom egen kontroll säkerställer du att resultatet av ditt arbete blir bra och att kunden blir nöjd. Korrigeringar kan då göras vid behov och innan arbetet fortsätter.  

Transport och lagring 

Undertak tål inte att utsättas för omild hantering. Det kräver varsamhet vid transport, lagring och hantering. Hur det ska hanteras påverkas av undertaksproduktens storlek, vikt, material, ytskikt och förpackning. Produktens material och ytskikt bestämmer till stor del dess motståndsförmåga mot omild behandling.

Ytskikt kan lätt skadas av tryck och repning. Hörn och kanter är extra känsliga för slag och stötar. Kontrollera därför alltid kartonger vid leverans.

De flesta av materialen ska skyddas mot nederbörd och markfukt. De bör lagras i sina emballage eller under presenning. Dåligt emballerade produkter skadas lätt vid transport och lagring.

Trä- och gipsbaserade produkter bör lagras horisontalt på plant underlag. De bör förvaras i uppvärmda lokaler och utan plastöverdrag 1 – 2 dagar före montering.

Träullsplattor ska lagras så att alla plattor är vända med utsidan uppåt.

Mineralullskivor ska ha de behandlade sidorna mot varandra så att lösa fibrer från obehandlade ytor inte fastnar på sådana som är behandlade.

Genomförande

Se till att alla ÄTA är signerade.

Underteckna och lämna in din ifyllda egenkontroll.

Gå igenom dokumentet med platsledningen för att få ett ok på att allt är rätt.

Egenkontroll

Ska göras kontinuerligt
Notera per rumsnummer.

Efter egenkontrollen

Signa dokumenten och lämna till platschefen.

Säkert undertaksmontage

Det är en viktig säkerhetsaspekt att undertak monteras korrekt. Skulle infästning av profiler eller upphängning av pendlar i bjälklaget inte utföras på rätt sätt kan undertakskontstruktionen, bärverket och/eller undertaksplattor falla ner. Detta är en allvarlig säkerhetsrisk för de som skall använda lokalen när den är klar för bruk.

Arbetsplatsolyckor

Att få en undertaksskiva eller någon annan komponent från undertakskonstruktionen i huvudet klassas som en arbetsplatsolycka.  Allvarliga arbetsplatsolyckor utreds av polisen och åklagare för att fastställa vad som orsakat olyckan och vem som är ansvarig.