Att montera undertak

Att bygga, anpassa och montera ett undertak kan göras på flera sätt. Anlita en undertaksentreprenör till ditt projekt för att säkerställa att monteringen utförs med hög kvalitet och med hänsyn till de krav, behov och förutsättningar som gäller.

Monteringsanvisningarna som medföljer undertaket ska alltid följas. 

Att montera ett undertak

Hur en montering går till beror mycket på typ av konstruktion, lokalens yta och förutsättningar samt de behov som föreligger inom projektet.

Här har undertaksentreprenörerna kunskap och erfarenhet av olika installationer. För att säkerställa hög kvalitet på genom­fört arbete och en sund affärs­mässig verk­samhet bör du välja en auktoriserad undertaksentreprenör (läs mer om Säkert undertak) med praktiskt och teoretiskt utbildade undertaksmontörer. 

Gå igenom processen med din undertaksentreprenör inför uppstart för en bättre inblick i arbetsprocessen. Har en god planering gjorts kommer monteringsarbetet att underlättas betydligt. I det förberedande arbetet ska t ex en KMA-pärm ha upprättats.

Allmänt om montering

En monteringsanvisning beskriver steg för steg för hur monteringen av undertaket ska gå till. Den följer i regel med leveransen av undertaket.

Monteringsanvisningarna täcker i allmänhet själva hopmonteringen av den konstruktion som beställts. Det innebär att den oftast saknar anvisningar om vilka infästningsanordningar som krävs för att ansluta konstruktionen mot olika typer av underlag (i vägg, innertak, reglar eller andra undertakssystem).

Undertakets stabilitet och hållfasthet beror till stor del på hur väl undertaket är monterat.

Tänk på att underdimensionerade och dåligt monterade undertak kan leda till haveri. De utgör därför en säkerhetsrisk för de människor som befinner sig i lokalen.

En dålig infästning kan skapa överbelastning i hela konstruktionen, vilket kan leda till en lavin av undertaksskivor som börjar glida och gör att hela konstruktionen havererar.

Ta alltid till säkerhetsmarginaler för att förhindra haverier.

Planering av monteringsarbetet

Undertakets konstruktion sedd rakt framifrån

En undertakskonstruktion består av ett bärverk, undertaksskivor och tillbehör.

Eftersom undertaket ska hantera olika funktioner i en lokal involverar ett undertaksprojekt i allmänhet flera samarbetspartners. Därför blir det extra viktigt inför monteringen av ett undertak och dess komponenter att planera monteringsprocessen. Komponenter som belysning och ventilation kan behöva integreras med undertaket och hamna på rätt plats liksom elkablar, rörledningar och ventilationskanaler.

 

Inspektion

Se till att få en god bild av den lokal och miljö där monteringen ska göras. Inspektera underlaget där undertaket ska monteras.

Fördelning av material 

Undertaksskivor Bestäm hur undertaksskivorna ska fördelas.
Bärverk

Bestäm höjdnivå, och markera var profilerna ska placeras, genom att först kontrollera rumshöjden så att:

 • Det blir ett tillräckligt utrymme ovanför fönster och dörrar
 • Det går att komma åt installationer ovanför undertaket
 • Det blir en tillräcklig höjd ovan undertak för att kunna montera och demontera undertaksskivor och komponenter

Markera den avsedda rumshöjden med hjälp av en nivelleringsanordning. Att mäta från golv eller innertak är olämpligt.

Upphängning Bestäm vilka infästningar och upphängningsanordningar som ska användas och var de ska placeras. Kontrollera underlagets beskaffenhet.
Tillbehör , installationsdon och andra komponenter

Ta hänsyn till: 

 • Belysningsarmaturer
 • Ventilationsdon
 • Högtalare
 • Inspektionsluckor
 • Sprinklers
 • Trappöppningar
 • Ev skyltar och liknande
 • Andra typer av inredningsdetaljer

 

Att montera ett undertak

Först efter de förberedande momenten kan bärverket (bär- och tvärprofiler) börja monteras och undertaksskivorna placeras ut på bärverket. Här kan undertaksskivorna behöva anpassas.

Undertak kan monteras som dikt eller nedpendlat undertak.

Diktmontering: Är en metod där ljudabsorbenter monteras direkt mot underlaget (innertak, bjälklag, träreglar eller metallprofiler). Undertaksskivorna fästes med lim, skruv eller bleck beroende på typ av skiva.

Nedhängd montering: Bärprofiler pendlas ner från bjälklaget eller sätts fast på väggar med hjälp av en väggprofil. En kombination av dessa kan förekomma.

Vid nedhängd montering bör undertaket kunna justeras horisontalt i efterhand.  

Reglerbara pendlar, eller andra upphängningsanordningar, i höjdled underlättar arbetet. Pendlarna kan t ex förses med fjäderlås. Upphängningsanordningen kan t ex kapas och sedan bockas till rätt längd.

Tänk på att säkra pendeln eller upphängningsanordningen när den är färdigjusterad.

Lätta undertaksskivor, kassetter, stansade eller pressade raster, ramar eller kabelrännor läggs direkt på längs- och tvärgående bärprofiler. 

Välj tillbehör, c/c-avstånd och monteringssätt med hänsyn till:

 • Undertakskonstruktionens egenvikt
 • Materialegenskaper
 • Beräknad belastning (hållfasthetsklass)
 • Brandtekniska krav
 • Bärande bjälklagets eller väggens material och bärighet
 • Lokalens temperatur, fuktighet och ev påverkan från inomhusklimatet

 Se till att: 

 • Täta anslutningen noga mellan undertak och mellanväggar om det finns krav på hög ljudisolering
 • Förenkla arbetet med hjälp av bärliftar om du arbetar med tunga skivor
 • Frigöra plats för materialupplag och förarbete
 • Utrymningsvägarna hålls fria så att personer som vistas i lokalen kan sätta sig i säkerhet vid fara
 • Bärprofilerna inte rör sig i sidled
 • Belasta de fästanordningar som monteras i grupp på ett jämt sätt
 • Damma av undertaksprodukterna efter monteringen

Centrisk montering

När du monterar undertaksskivor, lister och mindre passbitar lika på båda sidor av rummet kallas det för centrisk montering. Använd tilläggsskivor om rummets dimensioner kräver det. Placerar du passbitarna vid fönstersidan kommer de att märkas mindre.

Exempel på centrisk montering: De två övre raderna är exempel på centrisk montering

Exempel på icke-centrisk montering: Den tredje raden visar icke-centrisk montering

Centrisk montering

Anpassning av material

Genomgående förändringar av en produkt görs i allmänhet hos leverantören. Däremot kan du behöva anpassa materialet på olika sätt.  

Exempel:

 • Anpassning av produkten vid anslutning till olika byggnadsdelar
 • Håltagning för armaturer eller ventilationsdon

Tänk på att:

 • Vara extra varsam vid bearbetning av vissa ytbehandlade produkter så att inte sprickor eller repor uppstår på ytan.
 • Du, som är specialistutbildad montör, kan kapa och klippa perforerade kassetter med lämpliga verktyg.

Kontroller under monteringen

Gör alltid regelbundna kontroller av undertaket under monteringen. På så sätt kvalitetssäkras monteringen allteftersom, vilket innebär att de korrigeringar som behövs kan göras innan nästa moment tar vid. Du undviker helt enkelt ett dåligt resultat i slutändan. 

 • Har profilerna monterats på rätt höjd?
 • Är profilerna raka?
 • Stämmer c/c-avstånden korrekta?
 • Har undertaksskivorna placerats i linjer med varandra?
 • Ligger undertaksskivorna rakt?
 • Går det lätt att demontera undertaksskivorna (dvs de skivor som ska vara demonterbara)?

 

Egenkontroll

Egenkontroll är de rutiner som ett företag behöver ta fram för att undertaksmontaget:

 • görs av personer med rätt kompetens
 • görs på rätt sätt
 • kontrolleras regelbundet och i tillräcklig omfattning
 • utförs enligt de krav som ställs i lagen och gällande föreskriften

Egenkontrollen utförs med hjälp av checklistan som beskriver vad som ska kontrolleras.

 

Transport och lagring 

Var alltid försiktig vid transport, lagring och hantering. Undertak tål nämligen inte att utsättas för omild hantering.

 • Gör en bedömning av undertaksproduktens storlek, vikt, material, ytskikt och förpackning. Detta, och framför allt produktens material och ytskikt, påverkar hur hanteringen av produkterna. 
 • Kontrollera alltid kartonger vid leverans. Har produkterna inte emballerats på ett bra sätt kan de lätt skadas vid transport och lagring. Ytskikt är känsliga för tryck och repningar. Hörn och kanter skadas lätt av slag och stötar. 
 • Skydda produkterna mot nederbörd och markfukt och se till att de är ordentligt emballerade. Lagra dem i sina emballage eller under presenning. 
 • Lagra trä- och gipsbaserade produkter horisontellt på plant underlag. De bör förvaras i uppvärmda lokaler och utan plastöverdrag 1 – 2 dagar före montering.
 • Lagra träullsskivor så att alla skivor har placerats horisontellt med utsidan uppåt.
 • Placera mineralullskivor så att de behandlade sidorna vätter mot varandra. På så sätt undviker du att lösa fibrer från obehandlade ytor fastnar på behandlade ytor.

Risker vid undertaksmontage

Olyckor och arbetssjukdomar är dubbelt så vanliga bland byggnadsarbetare som hos andra arbetstagare.  Trots att antalet byggrelaterade olycksfall inom byggbranschen har minskat de senaste åren skadas fortfarande många i sitt arbete.

Hur det ser ut för undertaksmontörer finns idag ingen nedbruten statistik på. Många risker kan man ändå se som generella för branschen i sin helhet.

 • I branschen råder ofta tidspress. Det leder till stress för de som arbetar, vilket påverkar risken att råka ut för en olycka. Detta leder till en ökad risk även för verksamheten och projektet i sig, vilket få känner till.
 • Det råder ofta olika uppfattningar om vad som orsakar olyckor. Det gör att det kan bli svårt att genomföra effektiva åtgärder mot olyckor.
 • Olyckorna på en arbetsplats kan bero på kultur, arbetssätt, attityder till säkerhet, ledarskap, arbetsvillkor och produktionskrav.

Arbetsmiljöverket delar upp riskfaktorerna i följande kategorier:

 • Omgivningen (som socialt sammanhang, organisation, arbete i grupp)
 • Arbetsplatsen (riskfyllt arbete som t ex höjd, vibrationer och byggdamm, väder, utrustning, etc)
 • Individen (attityd och beteende, ålder, erfarenhet, kompetens, kön, löneform
 • Företaget (typ, storlek, erfarenhet, affärsförhållande)
 • Arbetsledningen (ledarstil, säkerhetsengagemang, kommunikation, kompetens, prestationspress)
 • Projektledningen (säkerhet, kommunikation, uppföljning)

Genomförande

Undertaksmontören ska se till att alla ÄTA är signerade, skriva under och lämna in sin ifyllda egenkontroll samt gå igenom dokumentet med sin platsledning för att få ett ok på att allt är rätt.

Egenkontroll

Ska göras kontinuerligt och per rumsnummer.

Efter egenkontrollen

Undertaksmontören ska skriva under dokumenten och lämna in dessa till sin platschef.

Inför besiktning ska även produktblad med drift- och skötselanvisningar lämnas in.

 

Säkert undertaksmontage

Det är en viktig säkerhetsaspekt att undertak monteras korrekt. Skulle infästning av profiler eller upphängning av pendlar i bjälklaget inte utföras på rätt sätt kan undertakskonstruktionen, bärverket och/eller undertaksplattor falla ner. Detta är en allvarlig säkerhetsrisk för de som skall använda lokalen när den är klar för bruk.

Arbetsplatsolyckor

Cookie-samtycke med Real Cookie Banner