Belysning

Belysningen är en del i den totala miljön och inverkar i allra högsta grad på upplevelsen i rummet. Ofta integreras och samordnas belysningen i lokalen med undertaket.

God belysning åstadkommer ökad trivsel, minskad synansträngning, högre synprestation och minskad risk för olycksfall.

a

Användningsområden och egenskaper

Kraven på belysningsegenskaparna varierar beroende på användningsområde. I en verkstadlokal ställs exempelvis höga krav på ljusets rikning och bländfrihet medan det i en butik kan vara den dimensionerande egenskapen.

Upplevelsen av kontraster om ljushet och kulör påverkas av fysiska egenskaper som:

  • Luminansfördelning
  • Bländning
  • Ljusets riktning och dess spektrala sammansättning
  • Belysningsstyrka

Genom att samordna belysningen med ett undertakssystem skapas möjlighet till en mer flexibel och friare armaturplacering samt en bättre anpassning till de olika arbetsuppgifter som utförs i lokalen.

 

a

Luminans

Luminans är ett mått på ljustäthet hos en betraktad yta, och är det som ögat uppfattar. Luminansen påverkas av av infallande ljus i form av t ex direktljus från ljuskällor och dagsljus eller reflekterat ljus från omgivande ytor.

Vår uppfattning om bländning påverkas av luminansförhållandet mellan synobjektet, dess närmaste omgivning och det yttre synfältet. Förhållandet bör vara 5:3:1. Ett ojämnt luminansförhållande skapar risk för bländning medan en alltför jämn belysning skapar ett utslätat intryck.

a

Planering av belysning för en viss miljö

Beakta samspelet mellan egenskaper hos belysning och ljuskälla samt omgivningens och arbetsobjektets material, form, kulör och reflektionsförmåga. Vid planeringen av belysningen har undertaket – och då framför allt dess kulör, glans och struktur –  en självklar roll. 

a

Reflektionsfaktor

Reflektionsfaktorn är ett mått på en ytas förmåga att reflektera det infallande ljuset. Faktorn kan vara mellan 0 och 1.  Om allt ljus reflekteras är faktorn 1, och 0 om inget ljus reflekteras. Ett vitt papper reflekterar 80 – 90 % av det infallande ljuset.

I ett rum med normala funktioner rekommenderas att undertaket är ljusast (reflektionsfaktor på ca 70 %), väggarna något mörkare (50 – 60 %) och golvet mörkast (20 – 25 %).

Ett undertaks reflektionsegenskaper 
Mörka eller blanka plåttak kan ge stora luminanskontraster och skapa bländning, s k direkt bländning. Undertakets reflektionsförmåga ger indirekt bländning.

När armaturer placeras ovanför undertakets bärprofiler i t ex rastertak motverkas direkt och indirekt bländning och man får en behaglig belysningseffekt.

Många belysningsarmaturer förses med bländskydd, som styr och fördelar ljuset så att bländning undviks från ljuskällan.

a

Belysningsstyrka

Normalt förses en lokal med allmän belysning och arbetsplatsbelysning.

I en arbetslokal bör den allmänna belysningen inte vara svagare än 200 lux vid bordshöjd av säkerhets- och trivselskäl. 

För en ny anläggning kan man räkna med ca 50 % högre värde på belysningsstyrkan, då armaturer och ytor i lokalen blir smutsiga med tiden och därmed minskar ljusflödet från ljuskällor. I speciellt smutsiga lokaler kan man t ex räkna med att belysningsstyrkan minskar med 50 % eller mer.

 

Fakta

En 10-15 år gammal belysningsanläggning drar ca fem gånger så mycket energi som en ny.  Varje år använder vi i Sverige 14 TWh el till belysning, varav ca 10 TWH motsvarar den totala elnotan för skolor, sjukhus och kontor.

Källa: Belysningsbranschen.se

Tips och tricks

Annat att tänka på vid val av armatur:

  • Är det lätt att byta ljuskälla