Nya Drottning Silvias sjukhus

En trygg miljö som inte kompro­missar med hög­teknologi eller moderna arbets­sätt

Omtanke, om såväl patienten som familj och anhöriga, är ledstjärnan vid utform­ningen av nya Drottning Silvias barn- och ungdoms­sjukhus vid Östra sjukhuset i Göteborg.

Byggnaden möter behoven av en trygg miljö – utan att kompromissa med hög­teknologi och moderna arbets­sätt.

Ett urbant sjukhusområde

Östra sjukhuset utgör idag en samman­hållen 60- och 70-tals­bebyggelse av typen hus i park, med höga lamell­hus för vård­avdel­ningar och lägre hus för behandling­savdel­ningar. Vårdens ökade krav på närhet mellan verk­sam­heter medför en för­tät­ning av hela sjukhus­området till en mer urban miljö med inslag av gator, torg och alléer.

Det nya barn­sjukhuset utgör en första del i denna omvand­ling till ett mera stads­likt sjukhus­område. Barnens upp­levelse av att möta vården och vård­miljön har särskilt lyfts fram i projektet.

Lek och allvar

En av utmaningarna har varit att kombinera en hög­teknologisk verk­sam­het, med höga krav på utrust­ning, hygien och effekt­ivitet, med de önske­mål om en trygg, ombonad och lekfull miljö som barnen med sina familjer har.

Medelvårdtiden är 2,5 dag, men flera barn till­bringar lång tid på sjuk­huset, ibland ett halvår eller längre.

Interiörerna har en varm, ombonad karaktär vid ankomsten till sjuk­huset, som även synlig­gör vårdens verksam­heter ut till omgiv­ningarna genom stora glas­partier, balkonger och terrasser.

En överglasad, grönskande gård ger patienter, föräldrar, syskon och personal möjlighet till paus från behandlings­enheter och vård­avdelningar.

Anhörigmedverkan i fokus

Den nya byggnaden uppförs intill det befintliga barn­sjukhuset. Här sker även fler för­ändringar; operations­enheten utvecklas genom fler och bättre utrustade operations­salar, och intensiv­vården utökas och förbättrar patienternas integritet.

De nya vårdavdelningarna utformas för att under­lätta anhörig­medverkan i vård­arbetet och ger möjlighet att över­natta bredvid barnet.

God akustik skapar ett läkande lugn

För att skapa förut­sättningar för en barn­sjukvård i världs­klass krävdes en satsning på en ljud­miljö som är anpassad för varje rum och funktion i sjuk­huset. Exempel­vis kräver operations­salar stor ljud­absorption för att reducera hårda ljud från tekniska apparater, något som inte bara lugnar patienter utan även för­bättrar arbets­miljön för medarbetare.

Sjukvården ställer höga krav på ingående material och produkter. I projektet valde White godkända produkter och utförde egna komp­letterande tester.

Ett exempel på sådan noggrann­het gällde de många print-tavlorna från Akustik­miljö som klarar både brand- och hygienkrav. Duk och ram är avtorknings­bara med sprit och den ljud­absorberande kärnan är till­verkad av Ecosund, som görs av åter­vunnen PET. Materialet tål fukt och avger varken gaser eller farliga fibrer.

Detta samman­taget gjorde Akustikmiljös produkter till ett naturligt val för den känsliga sjukhus­miljön.

Akustikmiljö: Print-tavlor, Nya Drottning Silvias sjukhus, Göteborg

 

Fastighet:
Nya Drottning Silvias sjukhus
Material
Print-tavlor

 

 => Se fler exempel av Akustikmiljös projekt